תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות


על פי סעיף 2(1) לתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות),
התשס"א-2002 – (להלן: "התקנות")
על המבקש אישור של מנהל רשות העתיקות לפי 29 לחוק העתיקות,
התשל"ח-1978, לשלם אגרה בעד בדיקת תכניות.
גובה האגרה לתשלום על פי התקנות הנו 120 ₪

לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי מסוג דיינרס* שם המשלם :
* ת.ז./ח.פ.      
* מספר או שם תוכנית  
* בעל הקרקע  
מספר בקשה למידע  
* חשבונית לכבוד:
* מייל למשלוח החשבונית:

Label