מידע לציבור המעוניין בביצוע עבודות פיתוח

רשות העתיקות חושפת, חוקרת, שומרת, משמרת ומפרסמת את עתיקות הארץ ואת אתריה בישראל ומחוצה לה.

ברחבי מדינת ישראל פזורים כשלושים אלף אתרי עתיקות. האתרים הארכיאולוגיים וממצאיהם הם מורשת התרבות החומרית של ארץ ישראל והם משרטטים את תולדות עם ישראל ואת סיפורם של העמים והממלכות שהתקיימו כאן במשך אלפי שנים. אזרחי מדינת ישראל קיבלו על עצמם את הזכות של חובת שימור המורשת לדורות הבאים ומניעת כל פגיעה, הגורמת לנזק בלתי הפיך למורשת העבר. זהו מאמץ משותף לכל אחד ואחת.

חוק העתיקות וחוק רשות העתיקות מטפלים בכל ענייני העתיקות של מדינת ישראל ביבשה ובים, והם מכתיבים את הפעולות לשמירה על האיזון הראוי בין צורכי הפיתוח של הארץ לבין השמירה על עתיקותיה. החוק מחייב פנייה למנהל רשות העתיקות וקבלת אישור בכתב לביצוע עבודת פיתוח באתר עתיקות מוכרז.

במטרה לשפר את תהליכי העבודה ושיתוף הפעולה עם מבצעי עבודות הפיתוח מפורטים להלן הפעולות, ההנחיות והתנאים לקבלת אישור מנהל הרשות.

  1. הבקשה תועבר בכתב לנציגי המרחב והמחוז ברשות העתיקות שבתחומו מתוכננות פעולות הפיתוח שלגביהן מתבקש האישור. הבקשה תכלול:
   א. העתק של תכנית הבנייה (גרמושקה) או העתק של תכנית הפיתוח המבוקשת הכוללת סימון נקודות ציון וגוש"ח.
   ב. העתק מנסח הטאבו המעיד על זכותו של המבקש במקרקעין או ייפוי כוח המסמיך אותו לפעול מול הרשות בעניין.
 
  1. בעבור בדיקת התכניות שהוגשו לרשות בגין הפעולות שלגביהן מבוקש האישור, היזם ישלם אגרה בסך של 120 ש"ח  .
 
  1. עם קבלת בקשת היזם, ארכיאולוג המחוז או מפקח יבדוק את הבקשה וישיב ליזם בפרק זמן סביר מיום שבו התקבלה הפנייה ברשות.
 
  1. אם יתברר כי השטח המתוכנן לפיתוח אינו נכלל בתחום אתר עתיקות, תמציא רשות העתיקות למבקש אישור לביצוע הפעולות המבוקשות.
 
  1. אם יתברר כי השטח המיועד לפיתוח נכלל בתחום אתר עתיקות, יש כמה אפשרויות:
 
 
א.  רשות העתיקות מתנה את פעולות הפיתוח בביצוע בדיקות מקדימות של חתכי בדיקה באמצעות מפקח מוסמך מטעמה בעזרת כלי מכני –טרקטור מסוג J.C.B עם כף אחורית ללא שיניים. היקף הבדיקה ייקבע על ידי הרשות בהתאמה לתכניות הפיתוח בשטח.
 
ב.  אם לא התגלו עתיקות בבדיקות המקדימות, תמציא הרשות אישור בכתב על פי התנאים שייקבעו על ידי מנהל רשות העתיקות. אם התגלו עתיקות, רשות העתיקות תתנה את ביצוע הפעולות בביצוע חפירה ארכיאולוגית (חפירת הצלה מדגמית/בדיקה).
 
ג.    היקף חפירת ההצלה המדגמית/הבדיקה ייקבע על פי תוצאות חתכי הבדיקה בתחום קו הבניין המתוכנן או תוואי פעולות הפיתוח. החפירה תהיה מצומצמת ומטרתה לקבוע את היקף חפירות ההצלה ככל שיידרשו.
 
ד.  לאחר השלמת חפירת ההצלה המדגמית תחליט הרשות אם קיים צורך בביצוע חפירת הצלה אם לאו. אם הוחלט על ביצוע חפירות הצלה, תקבע הרשות את היקף החפירה ותודיע ליזם על הצורך בביצוע חפירת הצלה ועל המשמעויות הנובעות מכך.
 
ה.  אם בתום החפירות לא התגלו עתיקות ייחודיות המחייבות שימור באתרם, תתיר הרשות את ביצוע הפעולות המבוקשות.
 
ו.  בגין ביצוע כל הפעולות הארכיאולוגיות שתוארו לעיל, היזם ישלם אגרה, הכול על פי תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות),  התשס"א-2001 אם היזם הוא גוף ממשלתי התשלום מלא. (למידע נוסף)
 
ז.  היזם רשאי לפנות בבקשה מנומקת בכתב ליועץ לענייני קביעת היקפי חפירות ושחרור שטח לאחר ביצוע חפירה ארכיאולוגית ולהשיג השגותיו. היועץ יבדוק את הפנייה ויודיע לו על החלטתו.
 
  1. במקרים מסוימים ממליצה רשות העתיקות לערוך סקר פיתוח מקדים כדי להגדיר מראש היקף העתיקות ומיקומן בשטח. סקר מסוג זה נעשה לרוב כאשר יש צורך בתכנון כולל של שטח, דוגמת הכנת תכנית מתאר מקומית, ארצית או ייעוד שטח נרחב לפעולות פיתוח וכדומה, הכול על פי שיקול דעתה של הרשות.
 
  1. בתום כל הבדיקות/החפירות מקבל היזם אישור בכתב המתיר לו לבצע את פעולות הפיתוח בתנאים שנקבעים על ידי מנהל הרשות.
 

הגדרת מונחים:

• פיקוח צמוד - נוכחות מפקח ארכיאולוג מטעם הרשות באתר בזמן ביצוע עבודות הפיתוח.
• חתכי בדיקה - חפירת תעלות על ידי מחפרון עם כף אחורית נטולת שיניים בפיקוח של מפקח ארכיאולוג מטעם הרשות.
• סקר- סיור בשטח וסימון על המפה של כל הנקודות שבהן תיתכן מציאת עתיקות. למפה מצורף דוח ארכיאולוגי ראשוני.
• חפירת הצלה מדגמית - חפירה בתחום שטח שבו יש סבירות למציאת עתיקות. החפירה הנערכת בקטע מהשטח, בודקת את עומק השתרעות השרידים הקדומים והיקפם ואת הצורך בחפירת הצלה.
• חפירת בדיקה - חפירה שנועדה להעריך את היקף העתיקות ואת סוגן באתר ולקבוע את הצורך בחפירת הצלה ואת היקפה. עבור גורמים ממשלתיים תבוצענה חפירות בדיקה ואילו עבור גורמים אשר תקנות האגרות חלות עליהן תבוצענה חפירות הצלה מדגמיות.
• חפירת הצלה - חפירה שמטרתה לתעד את העתיקות באתר לפני הריסתו, בינויו או כיסויו. חפירה זו נעשית בתחום השטח המיועד לפיתוח. היקף חפירת ההצלה נקבע על פי תוצאות חפירת ההצלה המדגמית או חפירת הבדיקה.
• חוק העתיקות - חוק העתיקות, התשל"ח-1978.
• תקנות העתיקות - תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001.

הערה: דף הסבר זה אינו מהווה תחליף לנוהלי רשות העתיקות, והוראות חוק העתיקות לקבלת אישור כדין לביצוע פעולות באתר עתיקות.
פרטים נוספים ניתן לקבל במרחבים ברשות העתיקות