רשות העתיקות – מדיניות רשיונות חפירה בישראל

המועצה לארכיאולוגיה בישראל, בהיותה הגוף המקצועי העליון המייעץ למנהל רשות העתיקות, התוותה אחרי סדרה של דיונים במליאת המועצה ובועדה המקצועית שלה קווים מנחים למדיניות מתן רשיונות חפירה בישראל.

מנהל רשות העתיקות אימץ את המלצות המועצה לארכיאולוגיה, כפי שפורטו במסמך המצורף.

הקווים המנחים למדיניות רשיונות החפירה בישראל יהוו בסיס לשיקולי המנהל במתן רשיונות חפירה למבקשים חדשים ובחידוש השנתי לרשיונות חפירה קיימים, מתוך כוונה לשמור על איזון בין צרכי המחקר המדעי והרצון לשמור על עתיקות הארץ כמשאב התרבותי החשוב של מדינת ישראל.

קווים מנחים למדיניות מתן רשיונות חפירה בישראל


המועצה לארכיאולוגיה ממליצה למנהל רשות העתיקות כי בשיקולים למתן רשיונות חפירה לארכיאולוגים, הן ממוסדות ישראליים והן ממוסדות זרים, ישקלו כישוריו ונסיונו של הארכיאולוג מגיש הבקשה, הבסיס האקדמי והמחקרי בתחום הארכיאולוגיה של המוסד מטעמו מוגשת הבקשה, וחשיבותו המדעית של האתר לגביו מתבקש הרשיון.

1. תינתן עדיפות לחפירה באתרים המצויים בסכנה כתוצאה מפעולות פיתוח עתידיות, נזק מכוון בידי אדם, או תהליכים טבעיים הגורמים להרס עתיקות, וזאת בהתאם לרשימת אתרים שתוכן ברשות העתיקות.


2. מומלץ כי המוסד שמטעמו מוגשת הבקשה יהיה מוסד ארכיאולוגי מוכר, שלו תשתית מחקרית ומעבדתית בטיפול, עיבוד ופרסום ממצאי חפירות, סגל אקדמי ותלמידי מחקר העוסקים בנושא, ונסיון מחקרי בעבודת שדה ארכיאולוגית. מגיש בקשה לחפירה מטעם מוסד בחו"ל יצרף לבקשתו פרופיל מחקרי של המוסד, הכולל נתונים לגבי הנושאים הנ"ל. לגבי מוסדות ישראליים – ינתנו רשיונות חפירה לארכיאולוגים הפועלים מטעמם של המכונים לארכיאולוגיה ומוסדות מחקר מוכרים בתחום הארכיאולוגיה.


3. המוסד שמטעמו מוגשת הבקשה והארכיאולוג בעל הרשיון יהיו אחראים לניהול החפירה ולפרסומה על פי הכללים המדעיים המקובלים ולביצוע פעולות שימור בשטח הנחפר ככל שידרש על ידי תחום שימור ברשות העתיקות.


4. במקרה בו הבקשה מוגשת מטעמו של מוסד מחו"ל שלו אין תשתית ארכיאולוגית כמפורט לעיל, מומלץ ליצור שיתוף פעולה מחקרי עם מוסד מוכר בתחום הארכיאולוגיה.


5. לבקשת רשיון החפירה יצורפו פירוט הנסיון המעשי של מגיש הבקשה ואנשי צוותו במחקרי שדה, עיבוד חומר ופרסום חפירות ארכיאולוגיות, תוך פירוט שותפים ועבודות עצמאיות. במידה ולמגיש הבקשה אין נסיון מצטבר בניהול חפירות מדעיות מורכבות, מומלץ שלא ליזום בקשה לחפירה באתרים בעלי חשיבות מדעית מרכזית.


6. לכל בקשה לרשיון תצורף הצעת מחקר מפורטת הכוללת את מטרות החפירה, השאלות המחקריות אותן בוחן המחקר, משך הזמן המתוכנן למחקר והעלויות של המרכיבים השונים: החפירה ומחקרי השדה, עיבוד הממצאים, השימור בשטח, והמחקרים הנלווים.


7. אחת לארבע שנים תבחן ועדת הרשיונות של המועצה לארכיאולוגיה מחדש המשך מתן רשיון החפירה, וזאת בהתאם להתקדמות החפירה והפרסום המדעי שלה.