19   מרץ        2017

 

תואר המשרה:   מנהל/ת מעבדות אנליטיות למחקר ושימור
מכרז חיצוני מס' 2/2017


תחום:            טיפול בממצאים ומעבדות
מתח הדרגות:   חוזה אישי
היקף משרה:      100%
מקום העבודה:   ירושלים וכל הארץ
כפיפות:     מנהל תחום טיפול בממצאים ומעבדות

קדנציה: 5 שנים מיום הכניסה לתפקיד עם אופציה להארכה

 

הגדרת התפקיד:
1.    ניהול המעבדה האנליטית של רשות העתיקות.
2.    ריכוז, ביצוע, הסדרה והנחייה של כל הפעילות המעבדתית האנאליטית.
3.    מתן שירות מחקר אנאליטי לחפירות בשטח, לטיפול בממצא הקטן, לשימור המורשת הבנויה בשטח ובמעבדה, ולמעבדת המגילות וביצוע מחקרים ייעודיים.
4.    טיפול וריכוז הידע בכל הקשור למחקר אנאליטי ברשות העתיקות.
5.    מתן שירות ובדיקות מעבדה לחפירות בשטח, לממצאים המגיעים מחפירות אלו, לשימור המורשת הבנויה בשטח ובמעבדה, ליחידת המגילות, ולגופים חיצוניים על פי הצורך.
6.    ריכוז, הסדרה וביצוע בדיקות בממצאים ובחומרים לצורכי מחקר ושימור.
7.    ראייה רחבה ברמה הארצית של הפוטנציאל המחקרי של כלל ממצאי החפירות והאפשרות ליצירת מחקרים חדשניים,.
8.    שירות לכל המערך הארכיאולוגי והשימורי ולמעבדת המגילות.
9.    ייזום ויצירת שיתופי פעולה מחקריים, הן בתוך הרשות והן מחוץ לה.


דרישות התפקיד:

1.    תואר שלישי בכימיה.
2.    עדיפות לתואר מתקדם בארכיאולוגיה.
3.    ניסיון בעבודה במחקר ואנאליזה של חומרים מעולם הארכיאולוגיה, שימור החפצים הקטנים, המורשת הבנויה והמגילות.
4.    ידע והתמחות בחקר חומרים.
5.    ניסיון בעבודה במעבדות מחקר.
6.    ניסיון אקדמי ופרסומים אקדמיים בתחום.
7.    יכולת ניהול צוות עובדים.
8.    שפות: עברית ואנגלית.

על המועמדים להגיש את המסמכים שלהלן:
1.    תולדות חיים ונסיון מקצועי
2.    רשימת פרסומים אקדמיים
3.    שני מכתבי המלצה אקדמיים
4.    פירוט החזון שלהם לגבי פעילות המעבדה האנליטית ברשות

הערות:
א.    רשות העתיקות רשאית לערוך מיון ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים ולהזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון
ב.    רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.
ג.    מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.
ד.    כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

 

להורדת הנוסח המלא של המכרז לחץ כאן

 מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 .
או בדוא"ל gali@israntique.org.il עד ליום א': 2/4/2017 בשעה 16:00.


מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.
יש לעיין בנוסח המלא של המכרז
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.


בברכה,

אורנה לוי
מנהלת אגף משאב אנוש
רשות העתיקות