חוק רשות העתיקות

חוק רשות העתיקות קובע כי רשות העתיקות היא הגוף המוסמך לטפל בכל ענייני העתיקות, לרבות עתיקות תת-ימיות, בישראל. היא רשאית לבצע כל פעולה הנחוצה לשם מילוי תפקידיה, ובכלל זה: חפירות, פעולות שימור ושחזור ואחזקה.