תנאי שימוש
  • הפרסום בילקוט הפרסומים כולל את מספרי הגוש והחלקה כפי שהיו בעת הפרסום, ייתכן וכתוצאה משינויים שנעשו במשך השנים הגוש והחלקה כפי שצויין על ידי הפונה אינם אלה שמופיעים בילקוט הפרסומים
  • רק המידע המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל כאמור, ייחשב כנכון ומחייב.
  • פלט מידע המופק מן המערכת איננו מהווה רישום מאושר או העתק רישום מילקוט הפרסומים כאמור.
  • רק אישור בכתב חתום בידי הגורם המוסמך ברשות העתיקות יהווה אישור לכך כי הגוש והחלקה כפי שצויינו על ידי הפונה נכללים או אינם נכללים בתחום אתר עתיקות מוכרז.
  • בכל מקרה,לקבלת מידע מעודכן ומאושר, עליך לפנות למשרדי רשות העתיקות שבאזור מגוריך.