ENGLISH אוצרות המדינה

על אודות לרשימת הממצאים תקופות   הממצאים המנדטוריים - מוזיאון רוקפלר צפה בעגלה  
 

התקופות הארכיאולוגיות של ארץ ישראל

התקופה הניאוליתית הקדם-קראמית

התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית מתוארכת לפרק הזמן שבין האלף התשיעי לאלף השישי. תקופה זו נחלקת לשלושה שלבים כרונולוגיים ותרבותיים:

נאולית קדם-קרמי א' (8500–7500 לפני הספירה).
נאולית קדם-קרמי ב' (7500–6000 לפני הספירה). 
נאולית קדם-קרמי ג' (6000–5500 לפני הספירה).
 
במהלך התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית התחוללו שינויים מהותיים באורחות החיים של האדם: חל מעבר מחברה נוודית של ציידים-לקטים לחברה יושבת קבע המתבססת על משק חי וחקלאות. בפרק זמן זה התעצבו מרכיבי ייסוד בתרבות האנושית דוגמת בית המגורים והכפר, מנהגי פולחן – אלוהויות, מיתוסים, טקסים דתיים, מרכזיים ציבוריים ומקדשים; ריבוד חברתי – פרטים וקבוצות בעלי שררה.
 
בתרבות החומרית אפשר להצביע על הופעתם של כלים ושל חפצים חדשים: גרזנים וכילפות, להבי מגל, ראשי חץ, גלגלי תנופה למקדחים, כלי כתישה ושחיקה, צלמיות אנתרופומורפיות וזואומורפיות וגולגלות מכוירות. חידושים אלה הם פועל יוצא של הצרכים הכלכליים והחברתיים החדשים של החברה הניאוליתית.
 

שרביטים ואלות, נחל משמר, התקופה הכלקוליתית


Powered by teti-tu