ENGLISH אוצרות המדינה

על אודות לרשימת הממצאים תקופות   הממצאים המנדטוריים - מוזיאון רוקפלר צפה בעגלה  
 

התקופות הארכיאולוגיות של ארץ ישראל

תקופת הברזל

תקופת הברזל הנתפסת גם כתקופה הישראלית מיוחסת לפרק הזמן שבין 1200– 586 לפני הספירה ונחלקת לשני שלבים כרונולוגיים ותרבותיים:
תקופת הברזל א, 1200 –  1000 לפני הספירה:  מתאפיינת בדעיכתה של התרבות הכנענית של תקופת הברונזה המאוחרת לצד הופעתם של מרכיבים אתניים חדשים שבטי ישראל, הפלישתים וגויי הים.
תקופת הברזל ב, 1000 – 586 לפני הספירה: ראשיתה בכינונה של הממלכה המאוחדת (דוד ושלמה) והמשכה פילוג לשתי ממלכות – ישראל ויהודה. התקופה מתאפיינת בהקמתן של ממלכות לאומיות: צור וצידון (פניקיה) אדום, מואב, עמון, ארם, לצד עלייתן של מעצמות על – אשור ובבל, שהשתיתו את שלטונן על המרחב כולו.
ממלכת ישראל חרבה בשנת 722 לפני הספירה על-ידי שלמנאסר החמישי וסרגון  השני מלכי אשור. ממלכת יהודה אשר שרדה את השלטון האשורי הגיעה לסופה בשנת 586 – חורבן הבית הראשון, על-ידי נבוכדנצאר מלך בבל.            

כלי זכוכית, קסטרה, התקופה הביזנטית


Powered by teti-tu