Israel Antiquities Authority
נגישות

חדשות


הודעה לציבור (12/12/2023) הספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל פותחת את שעריה לציבור הרחב במשכנה החדש בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של ארץ ישראל. 

למידע נוסף לחצו כאן


הודעה לציבור (23/10/2023) בדבר תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2024

לקריאת ההודעה לחצו כאן


הודעה לציבור (31/05/2023) מאגר הספקים פתוח לרישום ספקים חדשים ועדכון נתונים, עד ליום 29/06/203

לקריאת ההודעה לחצו כאן


הודעה לציבור (11/12/2022) בדבר שינויים במדיניות רשות העתיקות בענין מתן היתר לייצוא עתיקות מישראל, אשר הוכנסו לישראל לצורך הצגתן לציבור

לקריאת ההודעה לחצו כאן