במהלך העשורים האחרונים מהווה חקר הזיקה בין האדם והסובב במישור החוף הישראלי אחת מהסוגיות המרכזיות של הארכיאולוגיה הימית והחופית. בבסיס מחקר זה קיימת גישה בין תחומית, המשלבת את מדעי הרוח ומדעי הטבע ואשר הביאה לתודעת החוקרים שהפאליאו-גיאוגרפיה איננה בהכרח דומה לזו שאנו מכירים היום. כתוצאה מכך סוגיות, שקודם לא היו כלל מועלות בפולמוס הארכיאולוגי, כמו מפלסי ים וקווי חוף קדומים ופני הנוף הימי בכלל, הם היום  הכרחיים לכל מחקר שעוסק בסביבה זו.

לצד מתן פרספקטיבה חדשה ללימוד אתרים שמחקרם החל בעבר, ההכרה בשוני הפאליאו-סביבתי מעלה שאלות לגבי אופיים של אתרים במישור החוף שטרם נחקרו. דוגמא לכך הוא תל אפק/חירבת כורדאנה, אשר נמצא במרכז עמק עכו ליד מקור נחל הנעמן. למרות שהפליאוסביבה של עמק עכו היא נושא למחקר מתמשך בעיקר באזור שפך הנעמן (תל עכו) ושפך הקישון (תל אבו-הואם), עד כה אזור תל אפק טרם משך תשומת לב בקרב הארכיאולוגיה החופית, או הארכיאולוגיה בכלל. על אף ריחוקו לכאורה מקו החוף, וחשיבותו המועטה לעומת תילים גדולים אחרים בעמק, מוצע שבתקופות קדומות האתר הוא בעל זיקה פיזית גדולה יותר לחוף.

הרצאה זו תעסוק בהיבטים ארכיאולוגים וגיאומורפולוגים של התל וסביבתו, אשר מנחים פרויקט מחקר חדש וכמו כן יינתן דיווח מוקדם על תוצאות סקר ראשוני באזור.