Israel Antiquities Authority
נגישות

כלי טחינה בעולם העתיק

רפאל פרנקל, אוניברסיטת חיפה

את כלי הטחינה ניתן לחלק לשישה סוגים עיקריים (ראה איור):

1. ריחיים פשוטות - הריחיים של המקרא ( Saddle Quern) 

2. ריחיים סיבוביות של יד

3. ריחיים אולינטיות ("ריחיים מסגרת", "ריחיים של דחף", Hopper Rubber  ).

4. ריחיים פומפאניות ("ריחיים של חמור ", "ריחיים דו-חרוטיות", Hour-Glass Mill)

5. טחנות מים

6. טחנות רוח

בהרצאה זו ידונו סוגים 2, 3 ו4-.

ריחיים סיבוביות של יד

הדוגמאות הקדומות הידועות הן מספרד, מהמאה הה' לפסה"נ. תפוצתו של מתקן זה מזרחה הייתה איטית והוא הגיע ליוון במאה הא' לפסה"נ, כנראה בידי הלגיונות הרומאיים. גם לארץ הגיע המתקן בתקופה הרומית, כנראה גם בידי הצבא הרומי. הדוגמאות ממצדה הן בין המתקנים הקדומים המוכרים. אך נראה שהן החליפו לגמרי את הריחיים האולינטיות רק בסוף התקופה הביזאנטית. באזורנו ישנם מספר תת-סוגים שאינם  ידועים באירופה.

ריחיים אולינטיות

הן הריחיים של יד שנזכרות בספרות התלמודית ובברית החדשה. ריחיים אלה הופעלו בעזרת מנוף על פי עקרון של תנועת הלוך ושוב. מקורן במזרח הים התיכון, יוון או אנטוליה, כבר במאה הה' לפסה"נ. תפוצתן מערבה הייתה מהירה מאד ונעשתה בידי מתיישבים יווניים. כבר במאה הד' לפסה"נ  הן הגיעו לסיציליה, דרום איטליה, דרום צרפת וצפון אפריקה, אך הן לא הגיעו לספרד, צפון צרפת, אנגליה וכו'. תת-הסוגים השונים ותפוצתם רומזים על תולדות המתקן.

ריחיים פומפאניות
ריחיים בעלי שכב חרוטי ורכב בעל חלל דו חרוטי, הן הונעו כנראה על ידי חמור ולעיתים קרובות מכונים במחקר "ריחיים של חמור". תת סוג קדום, מהמאה הד' לפסה"נ, נמצא במורגנטינה שבסיציליה ובצפון אפריקה. הריחיים הפומפאניות נפוצות בארץ ישראל בכלל ובאזור הכינרת בפרט ונראה ששם היה  מרכז ייצור חשוב. כמה מתכונותיו של תת הסוג הקדום, שאינן מופיעות בפומפי, מצויות במתקנים מארץ ישראל
סיכום
נראה שהריחיים האולינטיות לא חדרו לספרד ואזורים אחרים במערב משום שהריחיים הסיבוביות של יד היו שם מקודם.  הריחיים הפומפאניים מופיעות לראשונה במקום ובזמן של המפגש בין הריחיים האולינטיות והריחיים הסיבוביות של יד וסביר שהמצאתן קשורה למפגש זה.  

מאמרים נוספים ...