Israel Antiquities Authority
נגישות

תנית והים היבטיה הימיים של האלה הפניקית פונית תנית על פי הממצא הארכיאולוגי והאומנותי מישראל וחוף הגליל

נועה שיזף, אוניברסיטת חיפה

מטרת המחקר היא לברר האם לאלה הפניקית פונית תנית  היה היבט ימי. המחקר מתמקד בממצאים הארכאולוגיים והאומנותיים  של תנית שנמצאו בישראל ובדרום לבנון - ארץ האם הפניקית, ובבחינתם כעדויות להיבטיה הימיים של האלה. סוגיות נוספות שנבחנו ונידונו במסגרת המחקר מתמקדות בשאלת קיומה ומהותה של תנית כאלה במזרח הים התיכון.

הממצא ממזרח הים התיכון הוא במיוחד מן המרחב הגיאוגרפי שבין עכו לצור, המרחב שמכונה במחקר הנוכחי חוף הגליל, צור וסביבותיה. מרחב זה היה קשור לתחום ההשפעה הכלכלית תרבותית של צור בתקופות הפרסית וההלניסטית. במרחב הפניקי מיוצגת האלה בעיקר באמצעות הסמל המכונה "סמל תנית" שמורכב מעיגול שמתחתיו משולש וביניהם קו אופקי.

המחקר מתייחס לממצאים של תנית מישראל ומדרום לבנון כאל מכלול שמתחלק לשניים: ממצאים ימיים, הקשורים ישירות או בעקיפין לים וממצאים יבשתיים שאין להם כל קשר לים.  הממצאים הימיים כוללים שלושה סוגי ממצאים עיקריים שמקשרים בין תנית למסחר הימי ולפולחן הימי. סוג הממצאים הראשון כולל צלמיות שהושלכו לים ככל הנראה במסגרת טקס פולחני, באזור שבי ציון וצור בסוף התקופה הפרסית. הסוג השני כולל משקולות עופרת רבועות או קוניות שעליהן מופיע סמל תנית והיו נפוצות מסוף התקופה הפרסית בפניקיה, כשעל חלקן מופיע סמל תנית עם סמל ימי.

בישראל נמצאו משקולות עם סמל תנית באשדוד ובאשקלון. הממצא השלישי הוא המקדש המזרחי מאום אל אחמד, שייתכן והשתייך לפולחן תנית הימית ונמצאו בו משקולות עופרת עם סמל תנית שהונחו כמנחות פולחן.

   ממצאים נוספים תומכים בהנחה כי תנית הייתה קשורה לים ולמסחר. ממצאים כמו אייל הנגיחה מעתלית, שעל חלקו הקדמי העליון מופיע, כנראה, מטה תנית, עוגן אבן שנמשה בים מול מגדים, עליו מופיע סמל הדומה לסמל תנית, ואסימון חרס בקוטר של כ2- סמ' מצור עם סמל תנית ודולפין.

   מכלול הממצאים היבשתיים כולל ממצאים מאשקלון, עכו, תל קדש, ואכזיב. ממצאים כמו

 תליונים בצורת סמל תנית  מהתקופה הפרסית באשקלון, שבה נמצא גם מטבע שעליו מופיע סמל תנית,  מן התקופה ההלניסטית. בעכו נמצאה טביעת חותם של סמל תנית על אמפורה מתחילת התקופה ההלניסטית. בתל קדש: בארכיון מן המאה השניה לפסה'נ, נמצאו תשע בולות שעליהן מופיע סמל תנית. באכזיב בבית הקברות הצפוני, נמצאה מציבה שעליה, ייתכן, שמופיע סמל  תנית בצורתו הראשונית. המציבה תוארכה למאות תשיעית – שישית לפסה'נ, והיא מקבילה למציבה דומה מהתופת של צור. ממצא נוסף מאכזיב הוא חותם קוני עם סמל תנית המתוארך בין 800 ל600- לפסה'נ.

מניתוח של הממצאים עולה כי תנית נולדה, התפתחה ושגשגה במרחב הגיאוגרפי של צור. שיא הפופולאריות שלה היה בתקופה הפרסית ובמהלך התקופה ההלניסטית, במאות חמישית עד הראשונה לפסה'נ. היא שימשה כאלה עממית אבל גם שירתה את המעמד הגבוה. תפקידיה היו קשורים לים ולמסחר. לא ברור בדיוק מה היו תפקידים אלו, ייתכן שהיא הגנה על הסוחרים והספנים, או ששמשה כאלת פריון שתפקידה להביא לשפע מן הים ולשגשוג במסחר.

   לפולחנה היה היבט ימי ויבשתי והוא התנהל ככל הנראה במקדשים כמו באום אל אחמד, ובמתחמים מקודשים פתוחים כמו בסרפטה, ובאמצעות השלכת צלמיות לים  בעיקר בחוף הגליל ודרום לבנון.

 


מאמרים נוספים ...