Israel Antiquities Authority
נגישות

תגליות מחפירה על קו התפר, חפירה של כפר מתקופת הברונזה בנחל רימונים

קרן קובלו - פארן ויותם טפר, רשות העתיקות

בחודשים מרץ - מאי 2003 נערכו חפירות הצלה באתר נחל רימונים מצפון מערב לכפר זבובה. החפירות נערכו לקראת הקמת גדר ההפרדה בשוליים הדרום מזרחיים של האתר, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הביטחון. האתר נסקר בעבר בידי נ. צורי (1977) וחפירה זו מהווה עונה שניה לחפירה שנערכה בידי קרן קולבו-פארן בשנת 1999.

תוצאות החפירה
נחפרו 10 ריבועים בשטח מישורי בשוליים הדרומיים של האתר, לאורך התוואי המיועד לגדר ההפרדה. נחשפו שרידים ארכיטקטונים מחמש שכבות יישוב המתוארכות לתקופות הברונזה התיכונה ג', הברונזה התיכונה ב' שלב א' והברונזה הביניימית. החפירות הסתיימו במפלס קרקע טבעית וערוץ הנחל הקדום בעומק 3 מטר מתחת לפני השטח.
שכבה I (תקופת הברונזה התיכונה ג')
הממצא הבלעדי משכבה עליונה זו הוא קבר בנוי אבנים בינוניות וגדולות, צורתו מלבנית ובתוכו זוהו עצמות גבר, אישה וילד. לפי תנוחת הנקברים יש להסיק שהונחו יחדיו באירוע קבורה בו זמני ולכן יש להניח קרבה משפחתית בין הנקברים. לצד הנקברים הונחו מנחות קבורה רבות הכוללות כלי חרס, תכשיטים מכסף מברונזה ומנחושת וממצא ייחודי של חותם גליל ובו דגם בסגנון מצרי היקסוסי.
שכבה II (תקופת הברונזה התיכונה ב' שלב א')
הממצא משכבה זו כולל שרידי יישוב ונחשפו ארבע חדרים שהיו חלק ממבנה גדול יותר. קירות המבנה נבנו מאבני גוויל קטנות ובינוניות והרצפות רוצפו חלקן בלוחות אבן וחלקן באדמה מהודקת. מתחת לרצפות המבנה הוטמנו שבעה קנקני קבורה בהם נמצאו שרידי עצמות של תינוקות. בקנקנים ובסמוך להם נמצאו ממצאים נוספים כגון כלי חרס ושברי ברונזה וגם משקולת נול. הממצאים משכבה זו כוללים כלי חרס רבים, כלי בזלת, כלי צור ושבעה גלגלי חרס מדגמים של מרכבות/עגלות.
שכבה III (תקופת הברונזה התיכונה ב' שלב א')
משכבה זו נמצאו שרידים של בית יוצר של כלי חרס וקנקנים בהם נקברו תינוקות וכן קבר של בעל חיים.
עדות לבית היוצר כוללת לפחות שני כבשנים לצריפת הכלים, משטחים להכנת הכלים, כלים להכנת החומר וכן פסולת מבית היוצר. כבשן מספר 542 שרד במצב השתמרות טוב ונמנה בין טיפוסי הכבשנים הידועים בשם vertical updraft kilns.
בנוסף לקבורת תינוקות בקנקנים נמצאה קבורת בעל חיים שזוהה כעז/כבש. השלד נמצא במיפרוק, מונח בשלמותו. תנוחתו מעידה על קבורה בסמיכות זמנים למותו.
שכבות IV ו- V (תקופת הברונזה הביניימית)
השרידים משכבה זו הם דלים ומועטים ונחשפו בחפירות בדיקה מצומצמות. נמצאו הצטברויות אבנים המאפיינות שולי יישוב וכן מפלסי אבנים שהיו תשתיות של רצפות ומבנים שלא שרדו. השרידים משכבות אלו הושתתו ישירות על הקרקע הטבעית ומכאן עדות לכך שהיישוב בתקופה זו השתרע עד לאזור זה של האתר. הממצאים כוללים כלי חרס, כלי צור וכן עצמות בעלי חיים.
קרקע טבעית
לצד הממצא מתקופת הברונזה הביניימית נמצא מפלס של חלוקי אבן עדות לנחל או ערוץ מים. נראה כי זהו ערוץ נחל רימונים הקדום ומכאן תרומה להבנת מיקומו של היישוב במרחב בשולי העמק.
סיכום ומסקנות

החפירות הארכיאולוגיות החדשות חשפו שרידי התיישבות קדומה באתר נחל רימונים. תוצאות החפירה תורמות לידיעותינו על קיומו של האתר גם בתקופת הברונזה התיכונה שלב ג' אך בחפירה נחשפו בעיקר שרידי מבנים, מפלסי חיים, קברים ומתקנים מתקופת הברונזה התיכונה ב' שלב א' וכן במידה מצומצמת יותר שכבות ישוב קדומות מתקופת הברונזה הביניימית.

בהרצאתינו נרחיב בממצאי הקבר מתקופת הברונזה התיכונה שלב ג', ממצאי בית היוצר וקבורת תינוקות ובעל חיים מתקופת הברונזה התיכונה שלב ב' וסקירה על תולדות ההתיישבות באתר החל מתקופת הברונזה הביניימית.

נחפרו 10 ריבועים בשטח מישורי בשוליים הדרומיים של האתר, לאורך התוואי המיועד לגדר ההפרדה. נחשפו שרידים ארכיטקטונים מחמש שכבות יישוב המתוארכות לתקופות הברונזה התיכונה ג', הברונזה התיכונה ב' שלב א' והברונזה הביניימית. החפירות הסתיימו במפלס קרקע טבעית וערוץ הנחל הקדום בעומק 3 מטר מתחת לפני השטח.
שכבה I (תקופת הברונזה התיכונה ג')
הממצא הבלעדי משכבה עליונה זו הוא קבר בנוי אבנים בינוניות וגדולות, צורתו מלבנית ובתוכו זוהו עצמות גבר, אישה וילד. לפי תנוחת הנקברים יש להסיק שהונחו יחדיו באירוע קבורה בו זמני ולכן יש להניח קרבה משפחתית בין הנקברים. לצד הנקברים הונחו מנחות קבורה רבות הכוללות כלי חרס, תכשיטים מכסף מברונזה ומנחושת וממצא ייחודי של חותם גליל ובו דגם בסגנון מצרי היקסוסי.
שכבה II (תקופת הברונזה התיכונה ב' שלב א')
הממצא משכבה זו כולל שרידי יישוב ונחשפו ארבע חדרים שהיו חלק ממבנה גדול יותר. קירות המבנה נבנו מאבני גוויל קטנות ובינוניות והרצפות רוצפו חלקן בלוחות אבן וחלקן באדמה מהודקת. מתחת לרצפות המבנה הוטמנו שבעה קנקני קבורה בהם נמצאו שרידי עצמות של תינוקות. בקנקנים ובסמוך להם נמצאו ממצאים נוספים כגון כלי חרס ושברי ברונזה וגם משקולת נול. הממצאים משכבה זו כוללים כלי חרס רבים, כלי בזלת, כלי צור ושבעה גלגלי חרס מדגמים של מרכבות/עגלות.
שכבה III (תקופת הברונזה התיכונה ב' שלב א')
משכבה זו נמצאו שרידים של בית יוצר של כלי חרס וקנקנים בהם נקברו תינוקות וכן קבר של בעל חיים.
עדות לבית היוצר כוללת לפחות שני כבשנים לצריפת הכלים, משטחים להכנת הכלים, כלים להכנת החומר וכן פסולת מבית היוצר. כבשן מספר 542 שרד במצב השתמרות טוב ונמנה בין טיפוסי הכבשנים הידועים בשם vertical updraft kilns.
בנוסף לקבורת תינוקות בקנקנים נמצאה קבורת בעל חיים שזוהה כעז/כבש. השלד נמצא במיפרוק, מונח בשלמותו. תנוחתו מעידה על קבורה בסמיכות זמנים למותו.
שכבות IV ו- V (תקופת הברונזה הביניימית)
השרידים משכבה זו הם דלים ומועטים ונחשפו בחפירות בדיקה מצומצמות. נמצאו הצטברויות אבנים המאפיינות שולי יישוב וכן מפלסי אבנים שהיו תשתיות של רצפות ומבנים שלא שרדו. השרידים משכבות אלו הושתתו ישירות על הקרקע הטבעית ומכאן עדות לכך שהיישוב בתקופה זו השתרע עד לאזור זה של האתר. הממצאים כוללים כלי חרס, כלי צור וכן עצמות בעלי חיים.
קרקע טבעית
לצד הממצא מתקופת הברונזה הביניימית נמצא מפלס של חלוקי אבן עדות לנחל או ערוץ מים. נראה כי זהו ערוץ נחל רימונים הקדום ומכאן תרומה להבנת מיקומו של היישוב במרחב בשולי העמק.

מאמרים נוספים ...