רשימה קצרה זו היא תקציר הרצאה העוסקת בקברים שנחפרו בשטח AB בתל עכו בעונות החפירה 1984-1974.

 במחקר שנערך על נושא זה אופיינו טיפוסי הקברים העיקריים בשטח AB ומנהגי הקבורה שרווחו בהם. נוסף לכך, ניסינו לברר אם הקברים עוקבים כרונולוגית והאם ניתן ללמוד מהם על רצף הישוב בעכו בברונזה התיכונה 2.

לשם כך נחקרו תוכניות הקברים וזוהו השלבים הסטרטיגראפיים העיקריים שלהם. כמו כן נערך מחקר טיפולוגי משווה של הממצא הנלווה שנמצא לצד הנקברים. מכל אלה, ניתן ללמוד על קשרי המסחר, הזיקה התרבותית והקרבה הכרונולוגית של עכו לאתרי ישוב אחרים מתקופות הברונזה התיכונה 2 והברונזה המאוחרת. תוצאות המחקר הראו שקברי עכו נחלקים לשלושה טיפוסי קבורה עיקריים: קברי שוחה קברי קנקן וקברי חדר, כולם חפורים בסוללה.

בהתבסס על המחקר המשווה של הממצאים והניתוח הסטרטיגרפי חולקו קברי עכו לשלוש קבוצות המייצגות את רצף ישוב התל בברונזה התיכונה 2:

קברים אחדים תוארכו לברונזה התיכונה 2א, קבוצת קברים גדולה יותר לברונזה התיכונה 2ב-ג וקבוצת קברים נוספת לראשית הברונזה המאוחרת. מכאן ניתן להניח שישוב התל נמשך ברצף לאורך כל הברונזה התיכונה 2.

טיפוסי הקבורות וחפצי הלוואי שנמצאו לצד הנקברים מלמדים במעט על קשרים מסחריים וקרבה תרבותית שהיו לתושבי עכו עם כנען, חוף הלבנון, סוריה, קפריסין ומצרים בברונזה התיכונה 2 ובראשית הברונזה המאוחרת.