Israel Antiquities Authority
נגישות

סקר מרחב לגיו (לג'ון)

יותם טפר

חקר מרחב לגיו מסכם תוצאות סקר ארכיאולוגי שנערך החל משנת 1998 בקרבת מגידו. המחקר נערך בהנחייתו של פרופ' ישראל רול ונתמך בידי פרופ' בנימין איזק (הקתדרה להיסטוריה עתיקה על שם פרד והלן לסינג, בבית הספר להיסטוריה), ובידי פרופ' ישראל פינקלשטיין ופרופ' דויד אוסישקין, (משלחת חפירות מגידו והמכון לארכיאולוגיה) כולם מאוניברסיטת תל אביב.

במחקר נבדקו התנאים הגיאוגרפיים בנקודת מפגש של עמק יזרעאל, רמות מנשה והרי השומרון. הושם דגש על מאפייני המרחב ובעיקר על הדרכים ומקורות המים וחשיבותם והשפעתם על היישובים שם. הסקר נערך במרחב לגיו, על פני שטח של 13 קמ"ר וברדיוס של 1.5-2.5 ק"מ סביב גבעת אל מאנאך, שנמצאת בין קיבוץ מגידו במערב לצומת מגידו במזרח, גבעה שהוצע בעבר לזהות בה את מקום מחנה הלגיון השישי, פאראטה.  השטח סביב הגבעה, רדיוס של כ1- ק"מ נסקר ביסודיות בעונות שנה שונות.

מרחב לגיו היה מיושב תקופות היסטוריות ממושכות. במחקרינו תחמנו את המרחב ההיסטורי למן התקופה הרומית, החל מן המאה הראשונה לספירה, ועד סוף התקופה הביזאנטית במאה השביעית לספירה והרחבנו אותו מעט גם לתקופות קדומות ומאוחרות יותר. מקורות היסטוריים מלמדים על קיומם של שלושה יישובים ששכנו במרחב בפרק זמן נתון זה: כפר יהודי מעורב באוכלוסייה שומרונית בשם כפר-עותנאי (Capercotani) המוכר מהספרות התלמודית, מחנה הלגיון השישי פאראטה (Legio VI  Ferrata) בלגיו והעיר מאקסימיאנופוליס (Maximianopolis) ששגשגו במהלך התקופות הרומית והביזאנטית.

מטרת המחקר

איתור ומיקום של האתרים המרכזיים במרחב : כפר יהודי, מחנה צבא רומי ועיר רומית-ביזאנטית. שיטת העבודה איסוף המידע הארכיאולוגי על מרחב הסקר וניתוח ממצאי סקר ארכיאולוגי וחלוקתו לאמות ומתקני מים, דרכים, מתקנים חקלאיים, פריטים ארכיטקטונים, ממצא כלי חרס, מטבעות וממצא קטן נוסף גם מאוספים פרטיים ולבסוף סיווג הממצאים לפי התאמתם לצורות היישוב השונות הנזכרות במרחב.

תוצאות הסקר

הביאו לגיבושן של הצעות זיהוי ואיתור של היישובים במרחב: כפר עותנאי על גבעה מדרום לנחל קיני במקום המשטרה הבריטית, יישוב שהתקיים במקום ממאה ראשונה לספירה ועד מאה רביעית. מצודה צבאית רומית במעלה השלוחה מעל מקומו של היישוב האזרחי כפר עותנאי. מחנה הלגיון השישי פאראטה או מחנה המפקדה ליחידות של הלגיון השישי שכן מצפון לנחל קיני בשטח מורם מסביבתו בשיפולים הצפון-מזרחים של גבעת אל מאנאך. הנוכחות הצבאית הרומית בלגיו נמשכה לפי מחקרנו מהמאה הראשונה לספירה ועד ראשית המאה הרביעית לספירה. מאקסימיאנופוליס - פוליס רומית ביזאנטית שכנה על הגבעה הדרומית של קיבוץ מגידו ומדרונותיה.  העיר נוסדה ככל הנראה בראשית המאה הרביעית לספירה והתקיימה עד לכיבוש המוסלמי.

במחקרנו נעשה ניסיון להציג מידע רב ככל האפשר על אתרי מרחב לגיו, המסקנות המוצגות ממתינות כעת למחקר נוסף שישלב גם חפירות ארכיאולוגיות, מחקר המשך אשר יביא לאישוש על מקומן או דחייה של השערותינו שנשענו בעיקר על מחקר היסטורי ועל ממצאי סקר שדה ארכיאולוגי.

stepper@netvision.net.il


מאמרים נוספים ...