א' בן תור, "חותם טביעה בן האלף הרביעי לפני סה"נ מגמלא", ארץ-ישראל י"ח (ספר אביגד),   ירושלים תשמ"ה, עמ' 90–93, לוח 19.

ש' גוטמן, גמלא — הרקע ההיסטורי, המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית, תל אביב 1978.

ש' גוטמן, "הלגיונות הרומיים בדרכם לגמלא", בתוך: מסע אספסיאנוס, המדור לידיעת הארץ  בתנועה הקיבוצית, תל אביב 1978, עמ' 3–21.

ש' גוטמן, גמלא — סיכום שמונה עונות חפירה, תל-אביב תשמ"ה.

ש' גוטמן, "גמלא", בתוך: האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ-ישראל 1, ירושלים  1992, עמ' 343–348

ש' גוטמן, עיר במרד, תל אביב תשנ"ד.

מ' הרטל, "תולדות הגולן בימי בית שני", רמת הגולן (אריאל 50–51), ירושלים תשמ"ז, עמ' 69–76.

י' לוין,    "בית-הכנסת בתקופת בית שני — אופיו והתפתחותו". בתוך: א' אופנהיימר ואחרים  (עורכים), בתי כנסת עתיקים, קובץ מחקרים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 11–29.

צ"א מעוז, "בית-הכנסת בתקופת הבית השני – קווים לדמותן הארכיטקטונית והחברתית", ארץ-ישראל כ"ג (תשנ"ב), עמ' 331–344.

ד' שיאון, "זיהוי גמלא על פי המקורות ולאור החפירות", קתדרה 78 (טבת תשנ"ו), עמ' 3–24.