Israel Antiquities Authority
נגישות

החפירות בתל בית שאן ובתל אצטבה

גבי מזור, רשות העתיקות

שרידים מהתקופה ההלניסטית נחשפו, בהמשך לחפירות המשלחת האמריקאית, בתל בית שאן ובעיקר בתל אצטבה שמצפון לנחל חרוד (5). בחפירות תל בית-שאן (תל אל-חוצן) נמצאו בחפירות המשלחת האמריקאית עדויות נומיסמטיות, שעיקרן מטמון טטרדרכמות-כסף, ולצדם כלי חרס וידיות קנקנים רודיים שתוארכו למחצית המאה ג' לפנה"ס, אך מעדויות המשלחת האמריקאית עולה כי לא נמצאו בחפירות עדויות אדריכליות וסטרטיגראפיות ברורות לקיומה של עיר מפרק זמן זה והשרידים האדריכליים שנחשפו תוארכו בעיקרם למאה ב' לפנה"ס. שרידי המקדש לזאוס אקראיוס שנמצאו על התל ותוארכו על ידי החופרים הראשונים לתקופה ההלניסטית תוארכו מחדש על ידי מ' פישר לראשית המאה ב' לספירה. עם חידוש החפירות בשוליו המערביים של התל (שטחP ) נחשפה תמונה דומה הכוללת מכלול מגורים עשיר בממצאים שתוארך למאות ב' וא' לפנה"ס.

חפירות השכבה ההלניסטית בתל אצטבה (5) חשפו את שרידיה של עיר נרחבת, מתוכננת היטב ומוקפת חומה, המחולקת על ידי רשת רחובות אורתגונלית למבננים שחלקם מאכלסים בתי מגורים וחלקם מבני ציבור. בתי המגורים נבנו בשתי קומות סביב חצר ונחשף בהם ממצא רב הכולל ידיות קנקנים רודיים, מטבעות, משקולות נול, אבני קלע וכלי חרס רבים. באחד מבתי המגורים נמצא מצבור של 120 בולות שמקורן בארכיב פרטי. הבתים שקירותיהם נבנו מלבנים מיובשות על יסוד אבני בזלת טויחו בטיח צבעוני המחקה בניית גזית. העיר נהרסה בכיבוש אלים ובמפולות הבתים ניתן היה להבדיל בין חורבות קומתם השניה והראשונה ובמרכיבי תקרותיהם. כן נחשף ממצא רב שמקורו בקומות הראשונה והשניה של הבתים הובחן היטב. רחובות העיר המפרידים בין המבננים שומרים על תוכנית אורתגונלית, הם נמצאו סלולים, רוחבם 3-2 מ' ומתחתם נמצאו מערכות ניקוז. נחפרו גם חלקים ממספר מבני ציבור רחבי ממדים שלחלקם חדרים הסובבים חצר מרכזית. שרידים אדריכליים שנמצאו בתחומם העידו כי עמודי הסטווים במבנים אלה היו מעוטרים בכותרות יוניות.


מאמרים נוספים ...