Israel Antiquities Authority
נגישות

רחוב פלאדיוס

גבי מזור, רשות העתיקות

אפריז עם מקלעת אקנתוס מאוכלסת בדמות אריה. אפרופילאה המערבית של רחוב פלאדיוס.
אפריז עם מקלעת אקנתוס מאוכלסת בדמות אריה. אפרופילאה המערבית של רחוב פלאדיוס.

ממרגלות התל נמתח לדרום מערב, אל עבר התיאטרון, רחוב עמודים נוסף ("רחוב פלאדיוס" כפי שהוא מכונה בשלבו בן התקופה הביזנטית) השומר במידה רבה על מתכונתו משלב הקמתו במחצית הראשונה של המאה הב' לספירה ואילך. מתחת לרחוב והסטיו המערבי שלו נמצאו שרידים המעידים כי בתוואי דומה, הנוטה מעט מערבה, כבר היה רחוב מרוצף במאה הא' לספירה. החל מהמאה הב' לספירה זהו רחוב עמודים מפואר מהסדר היוני שסטווים מרוצפי פסיפסים וחנויות מלווים אותו משני צדדיו. הוא נבנה על מדרון הגבעה המערבית ועל כן הוא גבוה במדרגה מהאגורה שממזרח לו. לפיכך נבנו החנויות בצדו המזרחי על גבי חנויות סטיו האגורה. בקומתם הראשונה נמצאו חנויות שפתחיהם בקיר המזרחי הפונה לאגורה ובהן השתמרו מתקנים רבים הכוללים דלפקי מכירה וקנקני אחסון מזון. תקרת חנויות הקומה הראשונה מהווה גם את רצפת חנויות הקומה השניה שפתחיהם נמצאו בקיר הפונה מערבה לסטיו רחוב העמודים. בשתי נקודות במהלך הרחוב, במרכזו וסמוך לקצהו הצפוני-מזרחי, נמצאו בסטיו המזרחי פרופילאות וגרמי מדרגות רחבים היורדים מן הרחוב אל האגורה.

שרידי פרופילאה נוספת שתוארכה למאה הב' לספירה נמצאו מתחת לפרופילאה שהוקמה בקצהו הדרומי-מערבי של רחוב פלאדיוס בראשית התקופה הביזנטית. נראה כי הפרופילאה הקדומה כמו גם המאוחרת הובילו אל בית המרחץ המערבי, שנבנה בשלביו השונים במעלה הגבעה ובמפלס גבוה מרחוב העמודים. בקצה רחוב העמודים נמצאו שרידי קשת המסמנת את הכניסה הדרומית-מערבית אל הרחוב מרחוב התיאטרון.

 


מאמרים נוספים ...