Israel Antiquities Authority
נגישות

מקדשי האגורה

גבי מזור, רשות העתיקות

מצפון ומצפון-מזרח לחזית התיאטרון נמצא בתחומי האגורה מתחם פולחני הכולל שני מקדשים שהוקמו לראשונה במחצית הראשונה של המאה א' לספירה ופניהם חודשו במחצית הראשונה של המאה ב' לספירה, שעה שמרכזה הציבורי של העיר זכה למעטה מונומנטלי חדש. המקדש הראשון, הנמצא מצפון לקיר הפוסט-סקניום של התיאטרון הנו מבנה אורך שנבנה על גבי פודיום שקירותיו עוטרו בפרופיל תחתון ופרופיל עליון המשלב ראשי אריות וגרם מדרגות הוביל אליו מצפון. חזית המקדש עוטרה בארבעה עמודים  (tetrastyle pronaos) שנשאו כותרות קורינתיות ובצדו האחורי מעבר לסלה נמצא מתקן נסך. בראשית התקופה הביזנטית פורק המבנה ובחלקיו נעשה שימוש משני במבנים אחרים ועל כן מלבד תוכניתו ידוע מעט מאוד אודות חלקיו האדריכליים. בסמוך לו נמצאה כתובת המתוארכת למאה הא' לספירה ומזכירה את קסיודורוס, בונה המקדש, כוהן האל והקיסר שהיה בנוסף לכך גם מנהל הגימנסיון והאגורנומוס. הכתובת אינה מציינת את זהות האל שלכבודו הוקם המקדש.

ממזרח למקדש זה נמצא מכלול פולחני נוסף הכולל מונומנט מרכזי רבוע המוקף עמודים ובחלקו הפנימי חלל עגול שבמה בצדו הדרומי מערבי נשאה קרוב לודאי פסל. אל המבנה עולה מצפון גרם מדרגות הבנוי מעל קמרון. בתחומי הקמרון נמצאו עדויות לקיומו של פולחן וממצא רב ומגוון הכולל מנחות וצלמיות. לצד המבנה המרכזי נמצאו שני נימפיאונים הבנויים במדורג זה מעל זה וביניהם סטיו מקורה המוביל אל הקמרון. מתאר הנימפיאון העליון עגול ובחזיתו נמצאו כתובות ומזבחות. הנימפיאון התחתון מלבני ובקיר חזיתו נמצאו מזרקות בדמות ראשי אריות ולביאות. לגב המקדש נסמכו חדרים מעוטרים בפרסקו צבעוני ובחזיתו נחשפה רחבה המכילה בתחומה מזבח בנוי. ממצא כתובות עשיר על לוחות שיש ומזבחות שנמצאו בתחומי המקדש העיד כי המכלול הפולחני הוקדש קרוב לודאי לדמטר וקורה שפולחנן מופיע על מטבעות העיר. רחוב מרוצף נמתח ממתחם פולחני זה לאורך פאתה המזרחית של האגורה.


מאמרים נוספים ...