Israel Antiquities Authority
נגישות

שיקום העיר לאחר הרעש בשנת 363

גבי מזור, רשות העתיקות

חלק מן השיפוצים שהובחנו במבני העיר ניתן ליחס לתוצאות רעידת האדמה. מבנה הסקנה-פרונס של התיאטרון נבנה בפרק זמן זה מחדש, הפעם בשתי קומות וממדי התיאטרון הוקטנו בשליש. בצדו הדרומי-מערבי של רחוב פלאדיוס נבנתה פרופילאה חדשה המובילה לבית המרחץ המערבי והיא עושה שימוש בחלקים אדריכליים ממבנה הפרופילאה הקדומה שקרוב לודאי נהרסה אף היא ברעש. בסמוך לתיאטרון נמצאה כתובת הקדשה, שלא באתרה, המציינת כי בימיו של אבלביוס המטרופוליט המפואר חודשה העיר, קרוב לודאי בעקבות הרעש.

מפעלי בנייה אחרים נקשרו במעמדה החדש של העיר כבירת פרובינקיה. כך למשל הונחה בידי מושל הפרובינקיה, פלאויוס פרופיריוס פלאדיוס רצפת פסיפס חדשה בסטיו רחוב העמודים. שני בתי המרחץ המערבי והמזרחי הורחבו לכלל טרמות רחבות ממדים ונוספו להם אולמות, סטווים וחדרים רבים נוספים המעוטרים בעושר רב ולצדם נבנו לטרינות ציבוריות. נראה כי שתי הטרמות בעיבורה של סקיתופוליס נועדו לשמש עתה לצד אזרחי העיר גם את זרם המבקרים המגיע לבירת הפרובינקיה לסידור עניני מנהל, מסחר וכלכלה. על כן מושלי העיר הנזכרים בכתובות רבות שנמצאו בטרמה המערבית מצאו לנכון להקדיש משאבים רבים לפיתוחן. מדרום לתיאטרון נבנה בית מרחץ נוסף שממדיו קטנים יותר והוא משקף את טיפוס המרחץ השכונתי שדומים לו היו קרוב לודאי גם בשכונותיה האחרות של העיר. שרידי שנים מאלה נמצאו כבר בעבר בחלקה הדרומי של העיר שנוסף לתחומי העיר במהלך התקופה הביזנטית.
שינוי משמעותי במראה העיר נקשר לעליית הנצרות ושינוי דמותה הדתית ועיקרו בא לידי ביטוי בפרוק ולעיתים אף כיסוי מקדשיה שאפשר ונהרסו חלקית כתוצאה מהרעש, שלא למגינת ליבו של הממסד הכנסייתי. כך פורק מקדשו של זאוס אקראיוס שעמד בראש התל, המשמש לעיר כאקרופוליס ולימים הוקמה על יסודותיו כנסייה. מקדשי האגורה פורקו וכוסו, מפלס האגורה הורם והיא עוצבה מחדש. המקדש במרכז הפורום/בסיליקה פורק אף הוא וחלקיו משמשים עתה בבניה משנית. מתחם הסטווים ניטש ובשלהי התקופה הביזנטית אף כוסה בחלקו בפסולת בנייה.

מאמרים נוספים ...