Israel Antiquities Authority
נגישות

זיהוי הכנסיות לפי רשימותיו של קריליוס איש סקיתופוליס

גבי מזור, רשות העתיקות

בביבליוגרפיה שכתב קיריליוס איש סקיתופוליס על חיי סאבאס הקדוש שביקר בעיר בשנת 518 ובשנת 531 לספירה נזכרים כמה מבני כנסייה ומנזרים בעיר. בין אלה צוינה הקאפלה של תומס השליח מחוץ לעיר על הדרך המוליכה לקיסריה, ששרידיה נחשפו על ידי נחמיה צורי. כן מזכיר קיריליוס את הכנסייה הישנה שהיא כנסיית המרטיר בסיליוס הקדוש שכבר הייתה קיימת בתחילת המאה הה' לספירה ונזכרת גם בביוגרפיה של אבתימיוס. נראה שיש לזהותה עם הכנסייה שמחוץ לחומה שלאחר שנשרפה וחרבה נבנתה מחדש מדרום לראשונה ובתחומי החומה ככנסיית המארטיר. מיקומה הראשון מקשר אותה לבית הכנסת השומרוני שנבנה במרחק מה מצפון לה ויתכן כי שניהם נזכרים בפרשת טבח ילדי הנוצרים בידי השומרונים. האירוע יוחס, לדעת די-סגני, בטעות על ידי מאלאלאס לקיסריה אך להנחתה נראה כי התרחש לאמיתו של דבר בסקיתופוליס בסמוך לכנסיית בסיליוס הקדוש ובית הכנסת השומרוני. עוד נזכרים בחיבורו של קיריליוס מנזר ששמו ענתאנאנת (עין תאנה?), האפסיס של יוחנן, שיתכן והיה קשת השער (הפרופילאה) ברחוב שהוליך לכנסיית יוחנן שעל התל וכנסיית פרוקופיוס, המארטיר הראשון של העיר, שנמצאה בתחום ארמונו של הבישוף שמקומו אינו ידוע.

בסמוך לגשר הקטוע נבנה בשנת 522 לספירה מנזרו של אבא יוסטין ובמחצית המאה ו' לספירה נבנה במערבו של תל-אצטבה מנזר נוסף בין השאר בעזרת תרומות הגבירה מריה ובנה מאקסימוס. בשנת 558/9 לספירה מחדש הבישוף תיאודורוס את בית המרחץ למצורעים שמיקומו אינו ידוע אך נראה כי היה מדרום לעיר. רשימת מבני הכנסייה המופיעה בחיבורו של קיריליוס מצומצמת בהשוואה לערים אחרות בנות התקופה ורובה כוללת מנזרים המצויים בשולי העיר. נראה כי מרכזה הציבורי של העיר שמר על אופיו החילוני וחזותו ההלנית ושיקף עיר עשירה ופורחת שהתנהלה בה פעילות תרבותית, חברתית ופוליטית ענפה ובראש וראשונה פעילות כלכלית ומנהלתית כיאה לבירת פרובינקיה

מאמרים נוספים ...