Israel Antiquities Authority
נגישות

הכנסיות בתל אצטבה

גבי מזור, רשות העתיקות

בפסגתו המערבית של תל אצטבה נמצאה מחוץ לחומת העיר כנסייה שממדיה קטנים ומתכונתה בסיליקה בעלת אפסיס אחד. מצפון לכנסייה נמצאה קפלה נוספת שבפטיסטריום במזרחה וברצפת חדרו נמצאו כתובות. בחזית הכנסייה נמצא נרתכס שהכתובות שנמצאו ברצפתו משייכות את הכנסייה, בשלבה השני, למטרופוליט אנדראס. הכנסייה שהייתה חלק ממכלול מנזרי הוקמה בשלהי המאה הד' לספירה. עם הקמת חומת העיר בראשית המאה הה' לספירה נותר המנזר והכנסייה שבתחומו מחוץ לחומה ולפרק זמן מסוים חובר המנזר לעיר בעזרת פשפש בחומה. המנזר והכנסייה חרבו קרוב לודאי במרד השומרוני ונבנו מחדש מפנים לחומה.

 הכנסייה החדשה הייתה גדולה יותר ואף היא נבנתה במתכונת בסיליקה ששני טורי קשתות מחלקים אותה לאולם תווך וסיטראות. שלושת האפסיסים אשר במזרחה ערוכים בסידור תלתלני. המרכזי מכיל סינתרונון ובמה שבמרכזה ניצב מזבח. ברצפת הבמה המרוצפת אריחי אבן צבעוניים נמצאו שרידי תיבת רליקוואריום. בחזית הבמה ובחזית האפסיסים הצדדיים נבנו סורגים מעמודים ולוחות שיש מעוטרים. האפסיס הצפוני הכיל ארון קבורה מעוטר, אף הוא משיש, שבעבר עמד קרוב לודאי במרתף האפסיס המרכזי שבכנסייה הקטנה שמחוץ לחומה והועבר לכנסייה החדשה לאחר שחרבה הראשונה. אפסיס זה עוטר בסורג תחרה שגולף בעדינות רבה.

לצדה הצפוני של הכנסייה נבנתה קפלה גדולה בעלת אפסיס אחד. בחזית הכנסייה נמצא נארתכס המלווה בשדרת עמודים הניצבים על פדסטלים וכותרותיהם עוטרו בצלבים. מצפון לכנסייה ובצמוד לחומת העיר נמצא מטבח וחדר אוכל וסביב לכנסייה נמצאו חדרי המנזר שלו השתייכה. כל רצפות הפסיפס של הכנסייה עוטרו בתשליבים גיאומטריים מרהיבים ובשוליהם מופיעים דגמי פרות וירקות, צמחים, ציפורים וטווסים וכן ספינים המתארים מחזות ציד ובהם תיאורי חיות ריאליסטיים ומלאי חיות ותנועה. כתובת פסיפס מקוטעת שנמצאה בנארתכס מזכירה את המארטיר ששמו לא שרד או שמא לא היה צורך לציינו. על פי סגנון הפסיפסים והכתובות נראה שיש לתארך את הכנסייה למחצית המאה ו' לספירה ולא מן הנמנע כי נבנתה בכספי השיקום שהעניק הקיסר לעיר לאחר מרד השומרונים.

 


מאמרים נוספים ...