Israel Antiquities Authority
נגישות

העיר התחתית

גבי מזור, רשות העתיקות

למרגלות התל, במרכזה הציבורי של העיר לא ניכר תחילה כל שינוי מהותי בתפיסתה האורבאנית של העיר, למעט המשכו של התהליך הנזכר לעיל שעיקרו הזנחת מבני הציבור והמשכה של הבנייה הפרטית המואצת בשטחי ציבור. לרעש האדמה של שנת 660/1 לספירה היו על כן השלכות דרמטיות על פניה של העיר. נראה כי חלק מסטווי רחובות העמודים, סטווי האגורה והסיגמה וסטיו חזית התיאטרון קרסו בפרק זמן זה וחורבותיהם הפכו למקור אבן המוסע לאתרי בנייה אחרים. רק בעקבות הרעש ובעטיה של הרפורמה האומאית החל מאמצע שנות התשעים של המאה הו' לספירה ואילך שינה מרכזה הציבורי של העיר, הניצב עד אז בחורבותיו, את תפקודו וממילא אף את מראה פניו.
מרכזה של העיר האומיית נמצא עתה על התל ועיקרו שכונת מגורים צפופה הגולשת אל מרכז העיר שלמרגלות התל. על האוכף שבין התל לגבעה המערבית נמצאו מספר מבנים שהשתייכו בעבר לשכונת מגורים ועתה מאכלסים תעשייה זעירה. לעומת זאת האזור הסמוך לתל המיועד עתה למסחר זוכה לפיתוח מפואר ומעיד יחד עם חנויות הסטיו הצפוני-מערבי של האגורה על היקפה של הפעילות המסחרית בעיר במהלך התקופה האומאית. ההקפדה היתרה הניכרת בשמירה על שערי העיר, הגשרים שמעל נחל חרוד וצירי רחובות העמודים המגיעים למרכזה וממשיכים לשמש את רשת הדרכים האזורית שביסאן ניצבת בצומתה המרכזי מעידה על כך שעל אף שמרכזו המנהלתי של הג'ונד עבר לטבריה עדין מהווה ביסאן מרכז כלכלי חשוב לאזור כולו.

מאמרים נוספים ...