מאז פרסום מאמרו של ישראל פינקלשטיין בשנת 1996 על הארכיאולוגיה של הממלכה המאוחדת ניטש הוויכוח אודות אופייה וזמנה של תקופת הברזל 2א'. במאמר שפרסמנו בשנת 2004 על דרום הארץ הצענו לפתור את המחלוקת בעזרת הבחנה בין שני תת-שלבים של התקופה, השונים זה מזה בדגם היישוב ובאפיונים קיראמיים.
 
אנחנו מבקשים לבחון באופן דומה את השרידים בצפון ארץ ישראל. כנקודת מוצא טיפולוגית משמש המכלול הקראמי של המתחם ביזרעאל. השוואת המכלולים הקראמיים והנתונים הסטרטיגרפיים של אתרי המפתח שנחפרו באזור מאפשרת בחינה מחודשת של מאפייני התקופה. מתברר כי התהליכים בצפון שונים מאלה שהתרחשו בדרום ומצביעים על ייחודו של תהליך התגבשותה של ממלכת ישראל. לעומת הדגש על בטחון והגנה שהתבטא בבנייתן של ערים מבוצרות ביהודה, הושם הדגש בצפון על מתחמים ארמוניים כדוגמת שומרון ויזרעאל, והתגבשה בישובים רבים שכבת עילית שהבליטה את מעמדה באמצעות חפצים טקסיים.