על מנת להתחקות אחר התהליכים שהובילו למעבר מצייד ולקט לחקלאות בדרום הלבנט בניאולית, בנינו הדמיית מחשב - AgSub, שאפשרה לנו לבחון את ההשערות הנפוצות, קרי הפרשנות הארכיאולוגית, המסבירות את נסיבות המעבר לחקלאות. הדמיית המחשב – על אף מגבלותיה -  אפשרה להאיץ 'תהליכים', ובכך לשמש ככלי לבחון את הדינאמיקה של התקופה. המטרה היתה לבחון את המודלים התיאורטיים שהוצעו כהסבר לתהליך, במסגרת מערכת דינאמית, להריץ את המערכת הדינאמית בתנאים משתנים ולבדוק את התוצאות שהתקבלו. 
המסקנות העיקריות לגבי האוכלוסיה הנטופית בדרום מרכז הלבנט מראות כי ל'מורכבות חברתית' הייתה השפעה מכרעת על גודל האוכלוסין (ובעקיפין על עצם קיומה ומהותה של היישות הארכיאולוגית), ושהיא היוותה את גורם המפתח לשינויים שנצפו בתיעוד הארכיאולוגי, בפרט בנטופית הקדומה.  לשינויים ההדרגתיים האקלימיים שהובחנו לאורך התקופה הייתה השפעה מוגבלת על גודל האוכלוסיה. קצב ההאצה של המעבר לחקלאות היה תלוי, במידה ניכרת, בגודלה ההתחלתי של אוכלוסיית הציידים - לקטים בכברית הגיאומטרית, כאלפיים שנה לפני התופעה הנטופית וכחמשת אלפים שנה לפני הניאולית. נראה כי צפיפות האוכלוסין במרכז דרום הלבנט הייתה תנאי מוקדם לרצף האירועים, אשר הובילו לראשיתה של החקלאות.