Israel Antiquities Authority
נגישות

אמפורות מספרות – חידושים בחקר המסחר הימי של עכו על פי ממצאים מחפירות הנמל והעיר

יעקב שרביט – רשות העתיקות

במהלך 40 השנים האחרונות נערכו פעולות ארכיאולוגיות שונות בנמל עכו כאשר דמותו של פרופ' רבן עוברת כחוט השני ומגלמת בתוכן את ההתפתחות וההצלחה של המחקר הארכיאולוגי התת-ימי בישראל. בשנות המחקר הראשונות, 1964- 1966, ערכה "האגודה למחקר ארכיאולוג תת ימי בישראל" סקרים בתחומי הנמל ובאי הזבובים. חפירות ארכיאולוגיות תת ימיות ראשונות נערכו בסמוך לאי הזבובים ע"י המרכז ללימודי ים באוניברסיטת חיפה, בשנים 1978-1976. החל משנת 1983 פיקחה היחידה הימית של אגף העתיקות, ומאוחר יותר רשות העתיקות, על פעולות ההעמקה בנמל וכן ביצעה סקרי פיתוח באתר.
 
בהרצאה זו אתמקד באוסף האמפורות שנמצאו במהלך הפיקוח והסקר הארכיאולוגי שנערך ע"י ענף ים ברשות העתיקות בעת העמקת הנמל, בשנים -1992-1993. נשלתה כמות גדולה ומגוונת של כלי הובלה ימיים (קנקנים ואמפורות). מרבית הכלים מתוארכים לפרק הזמן שבין התקופה ההלניסטית הקדומה (סוף המאה ה- 4 לפנה"ס) ועד התקופה הצלבנית (מאה 13 לסה"נ) ובמחקרן השתתפו ג'ראלד פינקלשטיין ועדנה שטרן .
 
השברים הקדומים ביותר הם מהתקופה ההלניסטית, בולט במיוחד המספר הרב של האמפורות ממקור אגאי וכן הכמות הקטנה של אמפורות מקומיות. בתקופה הרומית חלה עליה משמעותית בכמות הממצא (פי שלוש), במגוון הטיפוסים ואזורי המוצא. הקבוצה הדומיננטית היא של אמפורות מצפון אפריקה. בתקופה הביזאנטית עולה כמות הכלים אך מצטמצמת רבגוניות הטיפוסים. מטיפוס LR13 נמצאו 31 אמפורות שנתגלו באזור מצומצם ביותר בסמוך לראש שובר הגלים הדרומי, בשטח C. ריכוז זה מעיד, כנראה, על ספינה טרופה או מטען שניזוק והושלך לים.
נמל עכו
נמל עכו
מהתקופה הערבית הקדומה נתגלו שברים בודדים של קנקנים. תופעה זו עולה בקנה אחד עם דלות הממצאים בשטח הנמל. מהתקופה הצלבנית נמצאו אמפורות בודדות בעיקר בשטחים A ו-B .
 
מפיזור האמפורות בשטחי ההעמקה וההתפלגות לתקופות, ניתן להבחין בתהליך של נסיגה החוצה משטחי העגינה הפנימיים לעבר פתח הנמל, האגן המזרחי ואף מחוץ לתחומי הנמל. מרבית הממצאים מהתקופה ההלניסטית והרומית התגלו בשטח C. מהתקופה הביזאנטית והתקופה הצלבנית גדלה כמות השרידים בשטחים B ו-A. ממצא זה מצביע על שינויים שחלו בתנאי העגינה בתוך הנמל, כנראה סתימה בחול ו/או הרס טבעי או מכוון. כתוצאה מכך ספינות עמוקות שוקע לא יכלו לעגון באזורי הנמל הפנימיים, ולכן הוסטו אזורי הטעינה והפריקה אל פתח הנמל והחוצה.
 
עד כה לא נמצא הסבר מניח את הדעת על מיעוט ו/או היעדרם של ממצאים מתקופות הקדומות לתקופה ההלניסטית, אף שקיימות עדויות היסטוריות רבות על פעילות ענפה בנמל עכו. יתכן ששרידים אלו מונחים בקרקעית האגן המערבי בעומקים שאליהם לא הגיע המחפר בעת פעולת ההעמקה, ואפשר גם שהנמל הבנוי (שובר הגלים הדרומי) איננו קדום לתקופה ההלניסטית.

מאמרים נוספים ...