כלי בית ירח, המופיעים בארץ-ישראל במחצית הראשונה של האלף השלישי לפנה"ס, עמדו במוקד מחקרים רבים. מחקרים אלה עסקו במקור משפחה קראמית זו, בנתיבי הגעתה לדרום הלבנט ובמשמעויות החברתיות של הופעתה כחלק מהמכלול הקראמי בצפון ארץ ישראל המוגדר כ"איזור הגרעין" של תפוצתה. כלי בית ירח שנתגלו מחוץ לאיזור גרעין זה נמצאו כשברים בודדים במכלולי אתרים המיוחסים לתקופת הברונזה הקדומה, והם שימשו הוכחה לתפוצתם המוגבלת של כלים ייחודיים אלה וליחסי מסחר בקנה מידה קטן.


הנחות אלה נבדקות על ידינו במסגרת מחקר פטרוגרפי וטיפולוגי מקיף של חרסי בית ירח שנמצאו באתרים במרחב שמדרום לעמק יזרעאל ועד מדבר יהודה. הפרופיל הפטרוגרפי של חרסים אלה יאפשר התחקות אחרי מקורם וייחוסם לאחד ממרכזי הייצור המוכרים בתחומי איזור הגרעין, או למרכזי ייצור אחרים שעדיין לא זוהו. מטרת המחקר היא לשרטט את דפוסי התפוצה של הכלים שיוצרו במרכזי הייצור השונים ולהגדיר את אופי הקשרים בין אתרי איזור הגרעין לאתרים שמחוצה לו.