בעשור האחרון נחפרו בצפון מישור החוף שני תלים גדולים: בעין אסאוויר ובמגל. עין אסאוויר נמצא בצומת עירון, בו התפצלו הדרכים: מערבה - לחוף הים ולכרמל ומזרחה – למגידו, ותל מגל נמצא על  תוואי דרך הים, כק"מ אחד מדרום לתל ג'ת, ומדרום לצומת עירון. המידע משניהם מצטרף למידע הרב שנאסף בסקרים ארכיאולוגיים, ומאפשר לשחזר תמונה מאלפת של תהליכי ההתיישבות בצפון מישור החוף, החל בתקופה הניאוליתית הקראמית א' ועד לסוף תקופת הברונזה הקדומה.
 
בתל מגל, ששטחו 200 דונם בקירוב, נחשפו שכבות יישוב מראשית התקופה הניאוליתית ועד לסוף תקופת הברונזה הקדומה 3, ובתל של עין אסאוויר, ששטחו 600-500 דונם,  נחשפו שכבות יישוב החל בתקופה הניאוליתית הקראמית ועד לסוף תקופת הברונזה הקדומה 1ב'. בקברים שנחשפו בקרבתו נמצאו ממצאים מתקופת הברונזה הקדומה 2, שלא נמצאה בחפירות בתל, אך חרסים מתקופה זו נאספו בסקר על פני השטח של היישוב הקדום.
 
במישור החוף הצפוני נמצאו עוד עשרות אתרים ששטחם 5-2 דונם (כאחוז אחד מגודל התלים הנדונים). בתל מגל ובעין אסאוויר הצטברו 8-7 שכבות בכל אחד, ואילו ברוב האתרים הקטנים הצטברה שכבה אחת, ולעתים שתי שכבות. לפי נתונים אלה, נראה שהחל מהתקופה הנאוליתית ועד לסוף תקופת הברונזה הקדומה 3, בצפון מישור החוף היו שני יישובים גדולים שהיו מיושבים ברציפות ובסביבתם עשרות אתרים קטנים שהיו מיושבים בפרקי זמן קצרים.
 
לפי הממצא הקיראמי, יישובי הלוויין הללו התקיימו בתקופה הנאוליתית הקראמית, בתרבות ואדי רבה, בתקופה הכלכוליתית ובתקופת הברונזה הקדומה 1 ואחר כך נעזבו. בתקופת הברונזה הקדומה 2 הצטמצם היישוב לשני התלים בלבד, ובתקופת הברונזה הקדומה 3 לתל מגל בלבד.
 
סקרים שנערכו בהרי מנשה, הראו כי בתקופת הברונזה הקדומה 2 היה בחבל ארץ זה יישוב עירוני אינטנסיבי. ניתן על כן להניח, שלרציפות היישובית בתל מגל ובעין אסאוויר בתקופה זו היה זיקה לפעילות היישובית בהרי שומרון.
 
לסיכום, המערך היישובי בצפון מישור החוף ובהרי מנשה, מהתקופה הניאוליתית הקראמית עד סוף תקופת הברונזה הקדומה 1ב', כלל שני יישובים עירוניים מרכזיים וסביבתם עשרות יישובי פרזות באתרים זמניים. בתהליכי המעבר ליישוב עירוני, השתנתה המגמה היישובית לחלוטין. צפון מישור החוף נעזב והיישוב הצטמצם לשלושה יישובים בתוואי דרך הים בלבד.