Israel Antiquities Authority
נגישות

תפרוסת היישוב היהודי בתחומי ערי פוליס נוכריות בצפון הארץ

חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בחלקה הצפוני של הפרובינקיה הרומית יודאיה-פלסטינה ולימים, במהלך התקופה הביזאנטית, בתחומה של פלסטינה השנייה, ניתן למנות  4 ערי פוליס ותיקות  - סקיתופוליס, פלה, גדרה  והיפוס. למעט פלה, היו הערים הללו בסמיכות מיידית למרחב ההתיישבותי היהודי הגדול בגליל. אנו נבקש לעקוב אחר המידע ההיסטורי והארכיאולוגי על התיישבות יהודים בערים או בתחומיהן לאורך התקופה הרומית והביזאנטית.
ראשית נציע לחדד את המונח "יישוב יהודי" ולהבחין בין שלושה מושגים:
 
א.      מרחב התיישבותי שכולו או רובו יהודי  - "שלוש ארצות" בלשון חז"ל.
ב.      יישובים יהודים בתחומי ערים נוכריות  -  "העיירות האסורות בתחום סוסיתא".
ג.        קהילה יהודית  בתוך עיר נוכרית.
 
ניתוח מקורות חז"ל המופיעים בכתובת רחוב יסייע בידנו לעמוד על שלושת המושגים הללו. 
 
עיקרה של ההרצאה יעסוק בהשוואה בין תופעת היישובים היהודיים בתחום  היפוס-סוסיתא ובין היישובים היהודיים בתחומה של סקיתופוליס. בעוד היישוב היהודי בתחום סוסיתא מוכר היטב ממקורות חז"ל ומעט מאד אם בכלל מנתונים ארכיאולוגיים, הרי שבתחומה של סקיתופוליס המצב כמעט הפוך. נתונים ארכיאולוגיים מסקרים במרכז הגולן ומדרומו יסייעו בידנו להציע מסגרת כרונולוגית שונה להתיישבות היהודית בשני תחומים אלו.
קטעים מתוך כתובת רחוב
 
1- 5  שלום הפירות הללו אסורין  בבית שאן ........
 
6- 9  אילו המקומות המותרין סביבות בית שאן – מן הדרום שהוא פילי דקמפון עד חקלה חיורתה, מן המרב שהיא פילי דזיירה עד סוף הרצפה, מן הצפון שהיא פילי דסכותה עד כפר קרנוס וכפר קרנוס כבית שאן, ומן המיזרח שהיא פילי דזבלייה עד נפשה דפנוקטייה ופילי דכפר זמרין ופילי דאגמה לפנים מן השער מותר ולחוץ אסור
 
9- 10    העיירות האסורות ביתחום סוסיתה – עינוש ועינחרה ודמבר עיון ויערוט וכפר יחריב נוב וחספייה וכפר צמח ורבי היתיר כפר צמח
 
10- 11  העיירות שהן ספיק בתחום נווה ..........
 
11- 12  העיירות אסורות בתחום צור .......    וכל מה שקנו ישראל נאסר
 
13- 18  תחומי ארץ ישראל מקום שהחזיקו עולי בבל 
 
19- 22  הפירות הללו אסורין בפניס בשביעית .............
 
22- 25  הפירות הללו מתעסרין דמיי בקסרין .........
 
25- 26  ועד איכן סביב לקיסרין ............
 
27- 29  העיירות המותרות בתחום סבסטי

מאמרים נוספים ...