שתי התפתחויות מעניינות חלו לאחרונה בתחום חקר קערות ההשבעה היהודיות מבבל:
נתגלו כמה קערות הנושאות בתוכן תאריכים, ונתגלו כמה קערות שבהן קשורים אחדים מחכמי התלמוד. ההרצאה תתמקד בעיקר בנקודה השניה.
אף על פי שהקערות שבהן אנו עוסקים מקורן בבבל, התופעה של קמעות שנעשו עבור אנשים ממעמד הרבנים מתועדת גם מארץ ישראל. בדיון בשאלה הזאת כרוכה גם השאלה הרחבה יותר, באיזו מדה השימוש בתואר 'רב' או 'רבי' מגדיר את האדם שאליו נקשר התואר כשייך לקבוצה המצומצמת של חכמים ומלומדים, או שהיה זה תואר שנעשה בו שימוש גם כתואר כבוד סתם, כפי שהדבר נהוג בימינו.
להדגמת הדיון יובאו דוגמאות מתוך הטקסטים של קערות שונות בארמית.