תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק א הלכה יב

וכשם שהיו במדבר שלש מחנות מחנה שכינה מחנה לויה מחנה ישראל כך היו בירשלם מפתח ירושלם ועד פתח הר הבית מחנה ישראל מפתח הר הבית ועד שער ניקנור מחנה לויה משער נקנר ולפנים מחנה שכינה..

 

ספרי במדבר פיסקא א

ולא יטמאו את מחניחם /מחניהם/, מכאן אמרו ג' מחנות הן מחנה ישראל ומחנה לויה ומחנה שכינה מפתח ירושלים ועד הר הבית מחנה ישראל מפתח הר הבית עד העזרה מחנה לויה מפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה.

 

משנה מסכת מעשר שני פרק א משנה ה
הלוקח מים ומלח ופירות המחוברים לקרקע או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלם לא קנה מעשר..

 

משנה מסכת זבחים פרק ה משנה ז
שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע ונאכלין בכל העיר..

 

משנה מסכת זבחים פרק ה משנה ח
הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה...ונאכלין בכל העיר.

 

משנה מסכת מעשר שני פרק ה משנה יב
ולא נתתי ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת ולא נתתיו לאוננים אחרים שמעתי בקול ה' אלהי הבאתיו לבית הבחירה עשיתי ככל אשר צויתני שמחתי ושמחתי בו:

 

משנה מסכת מעשר שני פרק ה משנה טו
יוחנן כהן גדול העביר הודיות המעשר.

 

מדרש הגדול, עמ' שג
מגיד שהמעשרות מביאין את האדם לידי חטא. רבי ישמעאל אומר: מעשר שני שאדם מביא לבית הבחירה, נכנס ללשכת הגזית ורואה חכמים...לבו מנדבו לתלמוד תורה.

 

ספר היובלים:
לב יא-יד: והמצווה הזו כתובה לאכול מעשר שני לפני ה' במקום אשר בחר...וככה יאכלוהו יחד כבבית המקדש.
ז לו: ובשנה הרביעית יאסף פריו...והנותר יאכלוהו משרתי בית ה' לרצון לפני המזבח
מט טו: ועשו את הפסח...ולא יאכל מחוץ לבית מקדש ה'...ולא יוכלו לעשות הפסח בעריהם כי אם לפני משכן ה' או לפני הבית אשר שמו שוכן בו.

 

מגילת המקדש:
טור מג, 12
: והיושבים במרחק מן המקדש... כול אשר יוכלו להביא יביאו ואם לאו יוכלו לשאתו ומכרוהו בכסף  והביאו את הכסף ןלקחו בו דגן...ואכלוהו בימי המועדים.

טור יז, 9-6: [ועשו בארב]עה עשר בחודש הראישון [בין הערבים פסח לה']...ואכלוהו בלילה  בחצרות  הקודש..

טור מה, 17-11: ואיש כי ישכב עם אשתו...לוא יבוא אל כל עיר המקדש אשר אשכין שמי בה שלושת ימים...כול איש עור לוא יבואו לה...ולוא יטמאו את העיר אשר אני שוכן בתוכה... וכל איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים...אחר יבוא אל עיר המקדש...וכל טמא לנפש לוא יבואו לה...וכול צרוע ומנוגע לוא יבואו לה...

טור נב, 16-13: לוא תזבח שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי  דרך שלושת ימים כי אם בתוך מקדשי תזבחנו לעשות אותו עולה או זבח שלמים ואכלתה ושמחתה לפני  במקום אשר אבחר לשום שמי עליו.


 

ברית דמשק, יב, 1: אל ישכב איש עם אישה בעיר המקדש לטמא את עיר המקדש בנדתם.

 

ממ"ת, B, 54-49: ואף על הסומים שאינם רואים להיזהר מכל תערובת...ואף על החרשים שלוא שמעו חוק ומשפט וטהרה...כי שלוא ראה ולוא שמע לוא ידע לעשות והמה באים לטהרת המקדש..

 

ממ"ת, B, 35-29:

[וע]ל שא כתוב [             ]

[              ] מחוץ למחנה שור וכשב ועז כי [  ]  [בצ]פון המחנה

ואנחנו חושבים שהמקדש [                      ] ו[י]רושלי[ם]

מחנה היא וחוצה למחנה [                  ] הוא מחנה

ער[י]הם חוץ ממ[      ] ארו [       ] את [      ] מוציאים את דשא

המזבח ושור [                                           ] היא המקום אשר

[       ] מכל שב[                                                                    ]

 

ממת, B, 58-62:

ואין להבי למחני הקודש כלבים שהם

אוכלים מקצת [ע]צמות המק[  ] הבשר עליהם כי

ירושלים היאה מחנה הקדש והיא המקום

שבחר בו מכל שבטי י[             ]ושלים היא ראש

[מ]חנות ישראל