מחקר מערכת המנהל היהודאית בימי הבית הראשון התמקד לאורך השנים בטביעות ‘למלך’ על מרכיביהן הצורניים והאפיגראפיים. טביעות הוורדה, נטולות המאפיין האפיגראפי ובעלות המרכיב האחד - הפרח לצורותיו, עמדו במחקר בצילה של מערכת טביעות ‘למלך’, ונתפסו כהמשכה של אותה מערכת. הדיונים בטביעות הוורדה
הוקדשו בעיקר לפרסום טביעות חדשות ולדיונים כלליים בטיפולוגיה ובכרונולוגיה של טביעות אלה. רק מחקרה של ג’ קהיל עסק בטביעות הוורדה בכללותן, אך קיים צורך לעדכנו. כמו כן, השוואת מערכת טביעות הוורדה למערכות מנהל קודמות ומאוחרות לה יכולה לשפוך אור רב אודות ממלכת יהודה בשלבי בגרותה במאות
השמינית עד השישית לפסה“נ.

ההרצאה תכלול את הנושאים הבאים: 
א.  הצגת נתוני ממצא הטביעות מרחבי יהודה ובפרט מרמת רחל, מחפירות י’ אהרוני שלא פורסמו באופן סופי ומפרויקט החפירות המחודשות באתר.
ב.  ניתוח טיפולוגי של הטביעות והמסקנות הנלמדות ממנו על מבנה מערכת טביעות הוורדה.
ג.  תיארוך מערכת טביעות הוורדה.
ד. מערכת טביעות הוורדה כחוליה בשרשרת של מערכות מנהל בממלכת יהודה: מערכת טביעות ה-’למלך’, מערכת החרותות המעגליות ומערכות המנהל בתקופה הפרסית.

כנאמר לעיל, דיון בנושאים אלה יכול לספק מידע אודות ממלכת יהודה עצמה: המציאות היישובית והכלכלית בשלהי ימיה.