Israel Antiquities Authority
נגישות

תצוגות ארכיאולוגיות ברחבי הארץ

מאז ומתמיד קיימה רשות העתיקות מדיניות של השאלת ממצאים ועידוד של תצוגות במוזיאונים מוכרים וכן בגופי ציבור שונים: מוסדות לאומיים, מוסדות עירוניים, מוסדות מחקר, מוסדות חינוך, מרכזי מבקרים, בתי ספר ואחרים.

כל העתיקות המתגלות בחפירות ארכיאולוגיות או נמצאות באקראי שייכות לאוצרות המדינה. רשות העתיקות רושמת, מצלמת, מתעדת וממחשבת את העתיקות. תיעוד זה משמש כמאגר מידע מרכזי לחוקרים ולאוצרים בארץ ובעולם. באוספי אוצרות המדינה יש למעלה ממיליון עתיקות ובהם: מגילות, מטבעות, כלי חרס, אבן, זכוכית, תכשיטים, עץ ומתכת וכן גלוסקמאות, פריטים ארכיטקטוניים ועוד. בכל שנה נוספים אלפי עתיקות לאוצרות המדינה.

המטרה היא לקרב את הציבור לנכסי העבר ולשמירה עליהם. רשות העתיקות מייעצת למוזיאונים, יוזמת תערוכות ומשאילה ממצאים לתצוגות בארץ ובעולם. עם השנים גדלה המודעות ומתרבות הפניות להצגת עתיקות. בשנה האחרונה טופלו כמאה וחמישים בקשות להשאלות קצרות טווח ולהשאלות ממושכות.

האוספים הקיבוציים, שהתגבשו במשך השנים הם חלק מהאוספים הציבוריים. בייסודם עמדו חובבי ארכיאולוגיה וידיעת הארץ שמצאו עתיקות על פני השטח והקימו חדרי אוספים. תופעה זו של התהוות חדרי אוספים בקיבוצים אופיינית לפרק מסוים בתולדות הארץ. מאז שחוקק חוק העתיקות בשנת 1978, יש למסור את העתיקות למדינה ורק אח"כ, לאחר רישום ותיעוד מלא ניתן יהיה להשאילן לתצוגה. התצוגות המקומיות והאזוריות משלבות ערכים חינוכיים ומאפשרות לכל אזרח להכיר את שרידי המורשת התרבותית של סביבתו. רשות העתיקות רואה בשילובם של הממצאים הארכיאולוגיים בתוכנית הלימודים והקמת תצוגות בבתי הספר כדי לאפשר למידה חוויתית והמחשה של העבר. כמו כן, רשות העתיקות משאילה ממצאים לגנים פתוחים ולמוסדות, מתוך כוונה לקרב את הארכיאולוגיה לקהל שלא מרבה להגיע למוזיאונים מיוזמתו.

התצוגות באתר כוללות מקומות תצוגה שהביקור בהן אינו כרוך בתשלום.

לקבלת רשימת התצוגות, הקלק על האזור הרצוי במפה

אזורי המפה

צפוןגלילמרכזירושלים
נגב צפונינגבנגב דרומי