Israel Antiquities Authority
נגישות

ארכיון רשות העתיקות, מוזיאון רוקפלר, ירושלים


 

הודעה לציבור (03/11/2022):

בימים אלו ארכיון רשות העתיקות נערך להגירה למשכנו החדש בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים. החל מתאריך  20.11.2022 הארכיון יהיה סגור לקבלת קהל ולא ניתן יהיה לעיין בפריטי האוסף .
הודעה על פתיחתו המחודשת תפורסם באתר רשות העתיקות וברשתות החברתיות.לבירורים ניתן לפנות:
לפניות בנושאי הארכיון המדעי iaa.archive.r@israntique.org.il
לפניות לארכיון הצילומים VisualArchive@israntique.org.il
לפניות בנושאי פרצלציה, ייחוד הערות ומחיקת הערות בטאבו – נא לפנות לדוא"ל iaa.archives@israntique.org.il   
.


הודעה לציבור (24/04/2022):
בימים אלה הארכיון המדעי של רשות העתיקות עובר את תהליך הדיגיטציה. במהלך הפרויקט הגישה לכל חומרי הארכיון (תיקי חפירה, אוסף המפות וארכיון התוכניות) תהיה מוגבלת מאוד.
צוות הארכיון ישתדל לספק את השירות, לעיתים המענה ארוך מהרגיל לפיכך נבקש לשלוח את הבקשות לעיין בחומר מבעוד מועד.

קבלת קהל

 

ביקור בארכיון יעשה בתיאום מראש והגשת פנייה כתובה . (iaa.archive.r@israntique.org.il)

 

הערה : ארכיון המפות והתוכניות אינו פתוח לקהל בשלב זה.

רשימת הארכיונים

 

ארכיון המנדט הבריטי: ארכיון זה מקיף את האזורים שממערב לנהר הירדן בגבולות ארץ-ישראל המנדטורית. קיים גם חומר על אתרים בירדן, בסוריה, בתורכיה, במצרים, בסיני, בעיראק, בקפריסין ובאירן. החומר הארכיוני מימי השלטון הירדני (1948 – 1967) נכלל גם הוא בתיקים אלה.

 

ארכיון החפירות והעבודות של מחלקת העתיקות בימי המנדט הבריטי נחלק לשני סוגים:

 •  תיקים מדעיים (Record Files) - מתויקים בסדר אלפביתי, לפי שמות האתרים באנגלית
 •  תיקים מנהליים (ATQ Files) - שמורים בחדר הגניזה.

 

גישה מקוונת לארכיון המנדטורי

 

ארכיון ישראלי, החל משנת 1948: הארכיון מקיף את שטחה של מדינת ישראל בתחומי הקו הירוק. משנת 1967 ואילך, כולל הארכיון גם את שטחי יהודה ושומרון, רצועת עזה והגולן. על סיני קיים חומר בין השנים 1967 – 1982.

 

פעולות פיקוח ודיווח אקראי: חומר זה נמסר לארכיון רשות העתיקות בדרכים שונות, ונשמר בתיקיית הפיקוח. תיקייה זו מחולקת לחומר מדעי ומנהלי, המסודר בסדר אלפביתי לפי שמות אתרים.

 

חפירות שנערכו על-פי רשיון (כהגדרתו בסעיף 12 לחוק העתיקות תשל"ח -  1978): תיקים אלה מסודרים בארכיון על פי שנים ומספרי רשיונות.

 

חפירות שנערכו על-פי הרשאה: תיקי החפירה מסודרים בארכיון לפי מספרי ההרשאות.

 

מפות: מפות, שמקורן במרכז למיפוי ישראל (הרוב), ומפות מימי המנדט הבריטי נשמרות בחדר מפות.

 

תכניות של אתרי עתיקות ושל חפירות: נשמרות בחדר תכניות, לצד תכניות מקוריות של חפירות שהדוח הסופי שלהן פורסם.

הכרזת אתרי עתיקות

 

הכרזת אתרי עתיקות: החומר נשמר בתיקיית הפיקוח המדעי. בארכיון שמורות חוברות של ילקוטי הפרסומים בהם פורסמו הכרזות האתרים. אלה  נשמרים בארון מיוחד.

פעולות שימור ושחזור: הארכיון כולל תיקי סקר ותיעוד, תכניות עבודה ותיקי ביצוע של פרויקטים נספחים לתכניות של אתרים.

מאגרי מידע ממוחשבים: באחריות הארכיון נמצאים מאגר מידע ממוחשבים של אתרי עתיקות (במשותף עם ענף סקרים), כולל הכרזת אתרים, ושל תיקי שימור.

ארכיונים נוספים

 

ארכיון הסקר: בארכיון זה נשמרים כל מפות הסקר והתכניות לאחר פרסומן. ארכיון זה נמצא במשרדי תחום חפירות וסקר שבהר חוצבים, ירושלים.
אחראי: ד"ר עפר שיאון, טל' 02-5892289 sion@israntique.org.il.

ארכיון התצלומים: בארכיון זה נשמרים כל התשלילים, השקופיות ואלבומי ההדפסות, כולל אלה שמקורם בימי המנדט הבריטי. הארכיון נמצא באחריות תחום טיפול בממצאים בהר חוצבים, ירושלים.
טל' 02-5892221, VisualArchive@israntique.org.il

תכניות מקוריות שטרם פורסמו: תכניות של חפירות, ששורטטו בידי מודדי רשות העתיקות וטרם פורסמו, שמורות בארכיון מחלקת המדידות שבמוזיאון ישראל, ירושלים.
אחראית: הגב' נטליה ז'אק, טל' 02-5638423, zak@israntique.org.il.

ארכיון הקמ"ט: חומר ארכיוני, מדעי של עבודת קצין מטה ארכיאולוגיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, כולל כרטיסי ממצא וארכיון תיעוד אתרים. הארכיון נמצא במשרדי יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה.
jsarch@israntique.org.il

 

חומר ארכיוני מדעי במשרדי המרחבים והמחוזות השונים – ככלל, כל עותק ממסמך מדעי מועבר לתיק המדעי המתאים בענף הארכיון שבמוזיאון רוקפלר.

חומר ארכיוני על פעולות שימור ושחזור, שעדיין לא הסתיימו - שמור במשרדי תחום שימור, שבמוזיאון רוקפלר.

חומר ארכיוני, מדעי של יחידות הרשות השונות - שמור במשרדי היחידות השונות.

גנזך המדינה - http://www.archives.gov.il/ArchiveGov/ArchiveNavigation.aspx?ID=162

 

אלפון תיקי שימור - רשימת תיקי עבודות השימור השמורים בארכיון רשות העתיקות.

כללים לעיון בחומר השמור בארכיון רשות העתיקות ולפרסומו:

 •  העיון בחומר הארכיוני ייעשה בארכיון, בשעות העבודה הנהוגות בו ובתיאום טלפוני מראש.
 • החומר הארכיוני שבתיקיית הפיקוח המנהלי הוא בבחינת תעודות מדינה, ועל-כן הוא מוגבל. חומר זה לא יימסר לעיון הקהל במשך שלושים שנה, ולאחר מכן ייחשף לעיון בהתאם לתקנה 7 לתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) תשכ"ו – 1966; תיקון התשמ"ד – 1984; תיקון התשמ"ד – 1994. החומר פתוח לעיון לעובדי רשות העתיקות לצורכי עבודת פיקוח על אתרי עתיקות והכרזת אתרים.
 • החומר הארכיוני בתיקיית תיקי החפירה חסוי (בהתאם לסעיף 12ב' לחוק העתיקות תשל"ח- 1978) במהלך עשר שנים מסיום החפירה.

 

חוק חופש המידע אינו סותר או מבטל את זכויות החופר על פי חוק העתיקות וחוק זכויות היוצרים.
 • לא יותר עיון בתיקי חפירה ללא אישור בכתב מבעל הרשיון או הרשאה והמוסד מטעמו חפר לפני פרסום מדעי מתאים של החפירה, וזאת עד 10 שנים מסיום החפירה. העיון או הפרסום כפוף לכללים להלן. לעניין נוהל זה דין הרשאה כדין רשיון (יש צורך באישור מכל בעלי הרשיון והמוסד). 
 • תיקי חפירה יפתחו לעיון ולקבלת מידע מהם לאחר פרסום הדוח הסופי או כעבור 10 שנים מיום סיום החפירה (בחפירות ממושכות, עם אותו צוות בעלי הרשיון, יפתחו תיקי החפירה 10 שנים מיום סיום עונת החפירה האחרונה).
 • כל קבלת מידע מתיק חפירה תחייב מילוי טופס התחייבות בו יצהיר המבקש כי ידוע לו שהשימוש בחומר שבתיק החפירה כפוף לדיני זכויות יוצרים וכי מתחייב לפעול בהתאם לדינים אלה.
  •  לעיון או לפרסום חומר ארכיוני השמור בארכיון תיקי שימור יש צורך לקבל אישור בכתב מתחום שימור המורשת הבנויה ברשות העתיקות.
  •  כל המבקש לעיין או לפרסם חומר השמור בארכיון ואשר איננו חסוי ומוגבל על-פי חוק העתיקות וחוק הארכיונים, יגיש לארכיון בקשה בכתב חתומה על ידיו, ויפרט בה את הפרטים הבאים: שם המבקש; רשימת האתרים; הממצאים; תיקי החפירות; תיקי פיקוח; תיקי שימור; מפות; תכניות וכד' בהם יבקש לעיין. בנוסף יפרט המבקש את מטרת הבקשה, שם המוסד המדעי או אחר אליו משתייך המבקש. עובדי רשות העתיקות ימלאו טופס בקשה מיוחד לעובדי רשות העתיקות.
  •  מי שבקשתו אושרה לעיין או לפרסם חומר מהארכיונים יחתום קודם לכן על טופס התחייבות.
  •  מנהל הארכיון רשאי לדחות את מועד העיון בחומר במקרים אלה:
   •  החומר נמסר אותה שעה לעיונם של אחרים;
   •  החומר טרם סודר ונרשם;
   •  החומר דרוש אותה שעה לעבודתו הפנימית של הארכיון או מפקיד החומר;
   •  אין גישה לחומר מסיבות טכניות.