אל ציבור אספני העתיקות בישראל

בימים אלו ממשיכה רשות העתיקות בתהליך רישום אוספי העתיקות בישראל הנמצאים בידי הציבור הרחב ובהסדרת מעמדם של אספני העתיקות.

במהלך שלושת החודשים האחרונים של שנת 2009 פנתה רשות העתיקות לציבור הרחב וביקשה ממי שבידיו אוסף עתיקות המונה לפחות חמישה עשר פריטים לדווח לרשות העתיקות ולהירשם כאספן עתיקות.

חוק העתיקות התשל"ח - 1978 הסדיר את הטיפול בעתיקות בישראל והגדיר את מעמדו החוקי של אספן העתיקות "כמי שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן". אוסף עתיקות כזה מוגדר "מצבר של חמש עשרה עתיקות ומעלה". על האוסף לעמוד בתנאי כלל סעיפי החוק.

תקנות העתיקות (אספני עתיקות והעברת עתיקות ופריטים ארכיטקטוניים) תשס"ט – 2009 מאפשרות את אכיפת החוק ומסבירות כיצד האספן יודיע לרשות העתיקות על האוסף שברשותו ואילו פרטים עליו למסור. ההודעה תועבר בכתב ותכלול את שמו ומענו, מספר תעודת הזהות שלו, התאריך שבו נעשה לאספן, מספר העתיקות שבידיו, רשימה שלהן והמקום שבו הן מוחזקות.


רשות העתיקות פנתה לציבור האספנים במערכה תקשורתית: במודעות בעיתונים ובאתר האינטרנט ואפשרה לו להירשם באמצעות טופס מקוון או טופס שניתן להורידו מאתר האינטרנט של רשות העתיקות, וכן באמצעות טפסים הנמצאים במשרדי רשות העתיקות ברחבי הארץ. רשות העתיקות מודה למאות האספנים שפנו אליה והודיעו על אוסף העתיקות שברשותם. מי שעדיין לא פנה, יכול לפנות לרשות העתיקות באמצעות אתר האינטרנט, או הדואר עד ליום 31.3.2010. יש למלא את הטפסים באתר או לשלוח בדואר רשום לכתובת: רשות העתיקות - אספנים, מוזיאון רוקפלר, ת.ד. 586 ירושלים 91004.

בד בבד ממשיכה רשות העתיקות בימים אלו בביצוע השלב השני בפרויקט רישום האספנים. בשלב זה תישלח הודעה אישית בכתב לכל אספן שפנה לרשות העתיקות שבה תודיע הרשות לכל אספן שהודעתו התקבלה ונרשמה ומעת זו הוכר כאספן עתיקות על פי הגדרות חוק העתיקות.
רשות העתיקות תבקש מהאספנים למלא טופס לפריטים העתיקים המצויים ברשותם. בטופס יידרש האספן להגיש רשימה מפורטת של העתיקות שברשותו: תיאור של כל עתיקה, החומר שממנו היא עשויה, מידותיה, התקופה שבה נוצרה אם היא ידועה לאספן, תאריך הגעתה לאספן, דרך הגעתה אליו, סימנים מיוחדים. אל רשימת העתיקות יצורפו תצלומים ברורים שלהו.
אם האספן סבור שיש לציין פרטים נוספים הקשורים בעתיקה שבידיו הוא מוזמן לעשות כן.

רשות העתיקות מאפשרת לאספני העתיקות להסתייע במידת הצורך בארכיאולוג מטעמה לקטלוג האוסף ולרישומו.
ניתן לתאם מפגש או ביקור נציג רשות העתיקות בטלפון 02-6204688. נציג הרשות יגיע לפגישה עם האספן על פי הזמנתו ויוכל לסייע בקטלוג האוסף, בהנחיות כיצד לרשום את הפריטים ובמתן תשובות לשאלות העוסקות באוסף.

אם האספן סבור שיש ברשותו פריט יוצא דופן שעשוי לתרום לקידום המחקר הארכיאולוגי, או שבידיו פריט ייחוד הראוי להיות מוצג לציבור הרחב, הוא מוזמן לפנות לרשות העתיקות ולבקש את סיוע הגורמים המקצועיים ברשות לחקור את הפריט או לקדם את הצגתו לציבור הרחב.


יש לציין שמעמד של אספן עתיקות מוכר מקנה לאספן זכויות וחובות על פי חוק העתיקות התשל"ח 1978 ותקנות העתיקות.

האתרים הארכיאולוגיים וממצאיהם הם מורשת התרבות החומרית של ארץ ישראל והם משרטטים את תולדות עם ישראל ואת סיפורם של האנשים, העמים והממלכות הרבים שחיו כאן באלפי השנים האחרונות. מדינת ישראל ואזרחיה קיבלו על עצמם את החובה ואת הזכות לשמר את מורשת העבר לדורות הבאים. כולנו שותפים למאמץ זה.

מספרם של אתרי העתיקות ושל העתיקות קבוע, אינו מתחדש, וכל פגיעה בהם יש בה משום נזק בלתי הפיך, ההורס לעד חלק ממורשתה של ארצנו. אין לסחור בעתיקות או להוציאן מן הארץ, אלא על פי רשיון מרשות העתיקות.