Israel Antiquities Authority
נגישות

אתרים נבחרים

במדינת ישראל יש למעלה מ-22,000 אתרי עתיקות.
במדור זה קובצו אתרי עתיקות, שנבחרו על פי חשיבותם ההיסטורית, תרומתם להבנת המדע וייחודם.
עבור כל אחד מהאתרים מוצגים פרטי מידע רבים, כגון האזור הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, תיאור השרידים שנתגלו בו, וכן ביבליוגרפיה נבחרת.
מידע אודות כ- 300 אתרים נאסף ונכתב במסגרת פרוייקט "דאדלוס", פרוייקט של האיחוד האירופאי.

את האתרים אפשר לחפש באמצעות מספר קריטריונים:
  1. חיפוש גיאוגרפי - הקלקה על אזור במפה תציג את כל אתרי העתיקות הכלולים באותו השטח.
  2. חיפוש תקופתי - מיון האתרים לפי תקופות.
  3. חיפוש שמי - חיפוש אתר על ידי הקלקת שמו.

אפשר למיין את תוצאות החיפוש לפי תקופות או לפי סדר אלפביתי.
חיפוש