Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירות רשות העתיקות - מעלה המוגרבים (06/02/2007)


חיזוקים זמניים של התמוטטות מעלה המוגרבים הישן
חיזוקים זמניים של התמוטטות מעלה המוגרבים הישן

רשות העתיקות החלה בביצוע חפירות הצלה בגן הארכיאולוגי, לשם הצבת עמודי תמך למעלה מוגרבים קבוע - שייבנה לרווחת המבקרים ולמען בטיחותם. המעלה החדש יחליף את גשר העץ הזמני שהוקם בעקבות התמוטטותו של מעלה המוגרבים הישן והכרזתו "כמבנה מסוכן". חפירות ההצלה הינן חפירות ארכיאולוגיות מוסדרות הנערכות באתרים ארכיאולוגים מוכרזים המיועדים לבינוי ופיתוח. מטרת חפירות ההצלה היא למנוע ולמזער נזק אשר עלול להיגרם לשרידים עתיקים כתוצאה מבינוי

מעלה המוגרבים החדש, אשר ייבנה ע"י עיריית ירושלים, יחליף את גשר העץ הזמני, אשר נבנה בעקבות קריסתו החלקית של המעלה הישן - והכרזתו כמבנה מסוכן לציבור. קריסתו של המעלה הישן נגרמה כתוצאה מפגעי הטבע, לאורך השנים, ובסמוך לרעידת האדמה וסופת השלגים שפקדו את ירושלים בפברואר 2004 . לאור הסכנה הממשית והמיידית שנצפתה אז למבקרים, אשר כניסתם לביקורים בהר-הבית התאפשרה רק דרך המעלה, נעתרה רשות העתיקות בדחיפות לבצע פיקוח ארכיאולוגי שוטף לשם הקמתו של הגשר הזמני.

הגן הארכיאולוגי בירושלים
הגן הארכיאולוגי בירושלים

עם היוודע התוכנית להקמת מעלה קבוע, התנתה רשות העתיקות את הבנייה בביצוע חפירות הצלה כמתחייב בחוק העתיקות הישראלי. עפ"י הוראת חוק זו, כל פעולות בנייה באתרי עתיקות מוכרזים, כדוגמת ירושלים בכלל והעיר העתיקה בפרט, יבוצעו באישור רשות העתיקות ובכפוף להנחיותיה.


חפירות ההצלה במתחם מנוהלות על ידי צוות ארכיאולוגים ואנשי מקצוע, מומחים בתחומם, ובשיטות המקובלות בעולם בחפירות בעלות תנאי שטח דומים ובהתאם לאופי וסוג הממצאים שיחשפו. החפירות יתבצעו כמקובל בעונת החורף בתוך מספר חממות. פינוי שרידיו של המעלה הישן יתבצע קודם לתחילת החפירות הארכיאולוגיות באמצעות כלי מכני קטן (מחפרון) ובפיקוח צמוד של ארכיאולוגים. רק לאחר השלמת החפירות יקבע מיקומם המדויק של עמודי הגשר במתחם הגן הארכיאולוגי. בינוי העמודים ייעשה עפ"י הנחיית רשות העתיקות ותוך הקפדה על שמירתם ושימורם של המונומנטים שיחשפו. החפירות הארכיאולוגיות, אשר יימשכו מספר חודשים, יאפשרו לעמוד על אופיים של השרידים הארכיאולוגיים באתר, ותרומתם הצפויה ללימוד עברה של ירושלים רבה.


השרידים הארכיאולוגים שיחשפו ישומרו וישולבו במסגרתו של גן ארכיאולוגי שיפתח במקום לרווחת מבקרים מהארץ ותיירים מכל העולם.


מאמרים נוספים ...
להודעות