Israel Antiquities Authority
נגישות

שרידים מונומנטאליים מירושלים הרומית במנהרות הכותל (15 בנובמבר 2007)


תוואי הרחוב שנמשך ממערב למזרח וייתכן והוביל עד להר-הבית עצמו. התמונות באדיבות הקרן למורשת הכותל. צילום: סנדו ודינו מנדריאה
תוואי הרחוב שנמשך ממערב למזרח וייתכן והוביל עד להר-הבית עצמו. התמונות באדיבות הקרן למורשת הכותל. צילום: סנדו ודינו מנדריאה

 לאחרונה נחשפו שרידים של רחוב מדורג מירושלים הרומית, בתקופה שבה נקראה העיר בשם איליה קפיטולינה (מאה שנייה עד מאה רביעית לספירה). הממצאים התגלו בחפירות הארכיאולוגיות שמתנהלות על ידי אלכסנדר און מרשות העתיקות במנהרות הכותל המערבי, עבור הקרן למורשת הכותל, בכניסה לעזרת נשים החדשה.
תוואי הרחוב נמשך ממערב למזרח וייתכן והוביל עד להר-הבית עצמו. כיום בנוי מעליו רחוב השלשלת, המשמר את הציר הקדום. הרחוב שהשתמר בצורה מדהימה, תחום משני צדיו בקירות של אבני גזית, והוא מרוצף בלוחות אבן גדולים. איכות בנייתו מעולה - כיאה לעיר חשובה באימפריה הרומית, ונראה שנבנה כחלק מהתכנון העירוני הכולל של העיר.

שרידים של רחוב מדורג מירושלים הרומית. התמונות באדיבות הקרן למורשת הכותל. צילום: סנדו ודינו מנדריאה
שרידים של רחוב מדורג מירושלים הרומית. התמונות באדיבות הקרן למורשת הכותל. צילום: סנדו ודינו מנדריאה

 הגילוי הארכיאולוגי האחרון במנהרות הכותל, מהווה חידוש רב-משמעות ותוספת מידע מהותית להבנתנו את סביבות הר הבית בירושלים הרומית. וכך, ובניגוד לדעה הקיימת, מתברר כעת יותר ויותר, שגם לאחר חורבן הבית השני המשיכו הרומאים, כובשי העיר, לשמר את חשיבותו של הר-הבית וסביבותיו כאחד ממוקדי הפעילות העירונית המרכזית של העיר הרומית.
בחפירות נתגלו ממצאים רבים: כלי חרס, כלי זכוכית ועשרות מטבעות, כולם מזמן בנייתו של הרחוב ולאחר נטישתו.


מאמרים נוספים ...
להודעות