Israel Antiquities Authority
נגישות

מטבע כסף ששימש לתשלום "מחצית השקל" לבית המקדש נמצא בתעלת הניקוז הראשית של ירושלים מתק' בית שני (18/3/08)


ביום ה' הקרוב, לפני קריאת המגילה, יתרמו כל היהודים שומרי המצוות סכום כסף, "זכר למחצית השקל" - נוהג שהשתרש בעקבות המצווה העתיקה של תשלום מס ע"ס מחצית השקל לבית המקדש. סכום זה, ששימש בעבר להקמה ותחזוק של בית המקדש, מתורגם לערך עכשווי, ונתרם לעניים.

בחפירה ארכאולוגית שמבוצעת בתעלת הניקוז הראשית של ירושלים בימי הבית השני, באזור עיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים, התגלה לאחרונה מטבע שקל כסף עתיק ונדיר: המדובר במטבע שערכו שקל, ובאמצעותו נהוג היה לשלם את מס מחצית השקל בתק' בית המקדש השני.
החפירות, שמנוהלות ע"י אלי שוקרון מרשות העתיקות ופרופ' רוני רייך מאוניברסיטת חיפה, נערכות מטעם רשות העתיקות, רשת הטבע והגנים ועמותת 'אלעד'.

החוקר אלי שוקרון, העריך, כי: "בדיוק כמו שהיום, נופלים לנו לעיתים מטבעות מהכיסים ומתגלגלים לפתחי הניקוז שבצידי הכבישים, כך לפני כ-אלפיים, עבר אדם בדרך לבית המקדש, והשקל שעימו התכוון לשלם את מס מחצית השקל, מצא את דרכו לתעלת הניקוז".

מקור מצוות תשלום מס מחצית השקל לבית המקדש, בפרשת "כי תשא" שבספר שמות: "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקוד אתם... מחצית השקל... העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט... ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותיכם".
בזמן הקמת משכן בית המקדש, נצטווה כל יהודי לתרום תרומת חובה של מחצית השקל למשכן. סכום צנוע זה, אפשר את השתתפותם של כל היהודים, מכל המעמדות הכלכליים, בהקמת המשכן. לאחר שנשלמה הבנייה, נמשכה גביית מחצית השקל מכל יהודי לצורך רכישת קורבנות ציבור וחידוש חפצים למשכן. הגבייה החלה ב-א' באדר מדי שנה, אז "הכריזו על השקלים" - כלומר, על תחילת מבצע איסוף הכסף, ונסתיימה ב-א' בניסן, אז החלה 'שנת תקציב חדשה' במקדש, וחודשה קניית קורבנות הציבור.

מס מחצית השקל השנתי נתרם בשקלים ובחצאי שקלים ממיטבעת צור, שטבעה אותם החל ב-125 לפנה"ס, ועד פרוץ המרד הגדול ב-66 לסה"נ. בזמן המרד, שולם המס באמצעות שקלים ירושלמיים, שנטבעו במיוחד למטרה ההיא. במקורות התלמודיים, מצהירה התוספתא (כתובות יג כ): "כסף שדברה בו תורה בכל מקום, זו היא כסף צורי. איזהו כסף צורי?, זהו ירושלמי". רבים מסיקים מכך, שרק שקל צורי יכל לשמש לתשלום מס מחצית השקל בבית המקדש.

השקל שנמצא בחפירה, שמשקלו 13 גרם, נושא בצידו הקדמי את פני מלקרת (Melkart) - האל הראשי של העיר צור (מקביל לאל השמי בעל), ובצידו האחורי מתואר עיט עומד על חרטום אניה. תאריך המטבע: 22 לסה"נ.
למרות חשיבות מס מחצית השקל לכלכלת ירושלים בימי הבית השני, רק שבעה מטבעות של שקלים וחצאי שקלים ממיטבעת צור נמצאו עד כה, בחפירות בירושלים.


מאמרים נוספים ...
להודעות