Israel Antiquities Authority
נגישות

תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות

על פי סעיף 2(2-4) לתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001 ותיקון הודעה תש"ע-2010 – (להלן: "התקנות")
על המבקש אישור של מנהל רשות העתיקות לפי 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978, לשלם אגרה בעד בדיקת תכניות.

גובה האגרה לתשלום על פי התקנות הנו 150 ₪

לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי מסוג דיינרס

 

הנחיות נוספות:

  1. יש להמנע מתשלום האגרה במידה ולא נתבקשתם לשלם על ידי רשות העתיקות. לבירור נוסף ניתן לפנות למוקד פניות הציבור.

  2. לצורך טיפול בבקשה יש לשלוח את אישור התשלום המתקבל לאחר תשלום באמצעות המערכת המקוונת. להנחיות יש ללחוץ כאן

 


دفع رسوم فحص الخرائط

وفقا للبند 2 (2-4) من لوائح الآثار (رسوم الدفع لتلقي تصريح الموافقة)، لعام 2001 والتعديل من العام 2010 – (فيما يلي: "اللوائح")
على كل من يتقدم بطلب تصريع من المدير العام لسلطة الآثار وفقا للبند 29 من قانون الآثار، لعام 1978، دفع رسوم أجرة لفحص الخرائط المقدمة للفحص.
رسوم الأُجرة وفقا للوائح 150 شاقل جديد

يجب الإمتناع عن دفع الأجرة فيما لم تطلب منكم سلطة الآثار الدفع.


لا يمكن دفع الأجرة بواسطة بطاقة إعتماد من نوع داينرسטופס תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות

Label