Israel Antiquities Authority
נגישות

תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות

על פי סעיף 2(2-4) לתקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001 ותיקון הודעה תש"ע-2010 – (להלן: "התקנות")
על המבקש אישור של מנהל רשות העתיקות לפי 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978, לשלם אגרה בעד בדיקת תכניות.

גובה האגרה לתשלום על פי התקנות הנו 140 ₪

לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי מסוג דיינרס

 

הנחיות נוספות:

  1. יש להמנע מתשלום האגרה במידה ולא נתבקשתם לשלם על ידי רשות העתיקות. לבירור נוסף ניתן לפנות למרחב הגיאוגרפי הרלוונטי כמפורט בטבלה למטה.

  2. לצורך טיפול בבקשה יש לשלוח את הקבלה המתקבלת לאחר תשלום למרחב הגיאוגרפי הרלוונטי בצירוף תוכנית מעודכנת של הפרוייקט ומכתב הסבר מלווה על אודות הפרויקט.

  3. להלן פרטי ההתקשרות עם המרחבים השונים:

 

מרחב דוא"ל טלפון

 

מרכז

מחוזות: תל אביב, חיפה ומרכז

 

 

 

iaa.center@israntique.org.il

 

 

073-3507400

 

ירושלים

מחוזות: ירושלים

ויהודה

 

 

 

iaa.jerusalem@israntique.org.il

 

 

073-3507200

 

צפון

מחוזות: גליל תחתון ועמקים, גליל מערבי, גליל מזרחי וגולן

 

 

 

iaa.north@israntique.org.il

 

 

073-3507500

 

דרום

מחוזות: אשקלון, נגב צפוני ונגב דרומי

 

 

 

iaa.south@israntique.org.il

 

 

073-3507800 


دفع رسوم فحص الخرائط

وفقا للبند 2 (2-4) من لوائح الآثار (رسوم الدفع لتلقي تصريح الموافقة)، لعام 2001 والتعديل من العام 2010 – (فيما يلي: "اللوائح")
على كل من يتقدم بطلب تصريع من المدير العام لسلطة الآثار وفقا للبند 29 من قانون الآثار، لعام 1978، دفع رسوم أجرة لفحص الخرائط المقدمة للفحص.
رسوم الأُجرة وفقا للوائح 140 شاقل جديد

يجب الإمتناع عن دفع الأجرة فيما لم تطلب منكم سلطة الآثار الدفع.


لا يمكن دفع الأجرة بواسطة بطاقة إعتماد من نوع داينرسטופס תשלום עבור אגרת בדיקת תוכניות

Label