רשות העתיקות יוצאת במבצע ראשון מסוגו, לרישום אוספי העתיקות המצויים בידי הציבור הרחב בישראל. מטרת המבצע - לתעד את אוצרות המדינה, ולאפשר מעקב מסודר אחריהם. מי שיירשמו במאגר המדינה כבעלי אוספי עתיקות, יוכרו ע"י המדינה כ"אספן עתיקות".
הרשות תידע את הציבור במבצע גם באמצעות קמפיין מודעות באינטרנט.
 
ישראל היא אחת מהמדינות העשירות בעולם בממצאים ארכיאולוגים. בהיותה כזו, גילו במהלך השנים גורמים פרטיים - במהלך עבודות פיתוח, עבודות חקלאיות ועוד - אלפי ממצאים ארכיאולוגים.  
 
בשנת 2002 הוסדר בחקיקה מעמדו החוקי של אספן העתיקות בישראל, שהוגדר כ"מי שבידו אוסף עתיקות שלא למסחר בהן". ההגדרה בחוק לאוסף עתיקות הינה: "מיצבור עתיקות של חמש עשרה עתיקות ומעלה".
לפי ההערכה, בישראל לפחות 100,000 איש העונים להגדרה "אספני עתיקות", ואולם רק כמה מאות מתוכם מוכרים למדינה.
 
בחודש פברואר 2009 נכנסו לתוקף תקנות, שיאפשרו את יישום אכיפת החוק שנחקק ב-2002. כעת, קוראת רשות העתיקות לציבור לפעול בהתאם לחוק, ולדווח על העתיקות המצויות בידיו. הדיווח יקנה למדווח מעמד של אספן ע"פ חוק, ויקנו לו תעודה. העתיקות יירשמו כרכושו של האספן, ומי שירצה למכור את האוסף שברשותו, יוכל לקבל לכך אישור באמצעות רשות העתיקות. כך, מחד, יוכל האספן לממש את העתיקה שברשותו, ומאידך, תדע המדינה לאן מועבר החפץ.
 
אמיר גנור, האחראי על המבצע מטעם רשות העתיקות, מסביר כי "עתיקות הארץ הן נכס לאומי תרבותי והיסטורי מהמעלה הראשונה. אנו קוראים לציבור המחזיק בפיסות הסטוריה, לסייע לנו באיסוף המידע הארכיאולוגי, שהוא חלק מתמונת הפאזל השלם שהיא העבר שלנו. בלי חלקים מהפאזל, קשה לדעת לאשורה את התמונה המלאה. המבצעעשוי 'להציף' תגליות ארכיאולוגיות חשובות שכיום מוסתרות בחדרי חדרים. הדיווח לא יפגע בבעלות ציבור על הפריטים. מי שירצה למסור את המלאי שברשותו לרשות העתיקות, יוכל לעשות כן, ומי שיהיה מעוניין, יוכל לקבל הערכה לגבי חשיבותו ההיסטורית של הפריט שברשותו."
 
מבצע הרישום יחולק לשני שלבים. בשלב הראשון, שימשך עד 31.12.2009, תקלוט רשות העתיקות את דיווחי הציבור על היות אדם אספן עתיקות. בשלב השני, תפנה רשות העתיקות לאספן הרשום ותבקש מהאספן לקטלג את תכולת האוסף. האספן יוכל לפנות לרשות בבקשת סיוע בקטלוג האוסף שברשותו.
 
רשות העתיקות מעמידה לרשות הציבור אפשרות להירשם באמצעות טופס הניתן למילוי באתר, או להורדה ומשלוח באתר האינטרנט של רשות העתיקות, בכתובת www.antiquities.org.ilוכן באמצעות טפסים שימצאו במשרדי רשות העתיקות ברחבי הארץ. את הטפסים המלאים יש למלא ולשלוח באמצעות דואר רשום לכתובת: רשות העתיקות, מוזיאון רוקפלר ת.ד. 586 ירושלים 91004.
 
"אנו קוראים גם למי שאינם עונים על ההגדרה "אספן" לפי חוק ושיש בידיהם עתיקות ייחודיות, למסור את פרטיהם, על מנת שאלה יתועדו במאגרי המידע של רשות העתיקות", אומר אמיר גנור.
 

מידע נוסף מופיע באתר האינטרנט של רשות העתיקות